5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Mikro Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine Etkisi

Uğur Başarmak

[email protected], Ahi Evran Üniversitesi

Bu çalışmada mikro öğretim uygulamalarının BÖTE öğretmen adayları üzerindeki Öz Yeterlik İnanç ve Teknoloji Entegrasyon Algı Düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın başlangıç aşamasında sürece ilişkin ölçekler ön-test olarak uygulanmıştır. Sonraki aşamada 45 öğretmen adayının herbiriyle 15 dakikalık mikro öğretim uygulaması gerçekleştirilmiştir. Mikro öğretim aşamasında uzman ve akran değerlendirmesi ve daha sonrasında ders planı ve mikro öğretim uygulaması aşamasında elde edilen video kayıtların değerlendirilmesi yapılmıştır. Ölçekler son-test olarak tekrar uygulanmıştır. Çalışma sonunda BÖTE öğretmen adaylarının öğretim sürecinde karşılaştıkları güçlükler tespit edilmeye ve giderilmeye, mikro öğretim uygulamalarının öz-yeterlik inanç düzeylerini hangi boyutta etkilediği ve ayrıca teknolojiyi sürece nasıl entegre ettikleri gözlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler ışığında bilimsel raporlaştırma işlemi gerçekleştirilecektir.

Keywords

mikro öğretim, inanç, teknoloji entegrasyonu, öğretmen adayları