5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Mobil Diyet Uygulamasının Nomofobi Üzerindeki Etkileri

Sibel Barın Özkan

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Nesrin Özdener

[email protected], Marmara Üniversitesi

Serkan Telci

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Bu çalışmada amaç, geliştirilen Mobil- Diyet uygulamasının mobil telefonundan yoksun kalma korkusu olarak bilinen nomofobi üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim görmekte olup, 30 öğrenci arasından çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 10 öğrenci oluşturmaktadır. Durum çalışması olarak desenlenen araştırmada öğrencilerin nomofobi düzeylerini belirlemek amacıyla Yıldırım ve Correia (2015) tarafından geliştirilip, Yıldırım, Şumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Nomofobi Ölçeği (NMP-Q) kullanılmıştır. Mobil-Diyet uygulaması kapsamındaki çalışmaya gönüllü olarak 5 adet yüksek ve 5 adet düşük nomofobi düzeyine sahip toplam 10 öğrenci katılmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilerle bir anlaşma yapılmış, kendilerinin belirleyeceği gün ve saatlerde telefonlarını kullanmayacaklarına dair taahhüt alınmıştır. Bu süreçte, öğrencilere telefon kullanmayacakları aralıklarda kullanmaları halinde uyarı mesajları gönderilmiş ve telefonu neden kullandıkları kayıt altına alınmıştır. Bir hafta süren uygulamada öğrenciler, haftanın beş günü bir saat telefondan uzak durmaya çalışmışlardır. Uygulama sonrası öğrencilerle süreç konusunda yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış, görüşmelerde ses kaydı alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, telefonu iletişim için değil, sosyal medya mecralarından geri kalmamak için kullanan öğrenci sayısı daha fazladır. Özellikle yüksek nomofobi düzeyine sahip öğrenciler Mobil- Diyet uygulamasına sadık kalmada zorlandıkları ve belirledikleri saat içinde sadık kalamadıkları tespit edilmiştir. Yüksek nomofobi düzeyine sahip olan katılımcıların tamamı (5) telefonsuz yaşam düşünemediklerini ve telefonsuz kalındığında strese girdiklerini belirtmiştir. Diğer taraftan öğrencilerin çoğunluğu (4) Mobil-Diyet uygulamasının nomofobi kavramına çözüm bulabileceğini, olumlu katkıları olabileceğini ifade etmişlerdir.  Uygulama ile birlikte öğrencilerin bazıları (3) nomofobi düzeylerinin yüksek olduğunu kabul etmişlerdir. Ayrıca Mobil- Diyet uygulamasının sunulduğu ortamı kullanışlı bulduklarını belirtmişlerdir.

Keywords

Nomofobi, mobil-diyet uygulaması, üniversite öğrencileri