5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisinin İncelenmesi

Murat Ekici

[email protected], Uşak Üniversitesi

Mukkaddes Erdem

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Didem İnel Ekici

[email protected], Uşak Üniversitesi

Bilimsel araştırmalar, eleştirel düşünme ile aynı süreci paylaşırlar; bir problem belirlenir, bir hipotez oluşturulur, ilişkili veriler toplanır, hipotez mantıksal olarak test edilir ve değerlendirilerek elde edilen sonuçtan yola çıkılarak mantıksal çıkarımlar yapılır. Bu çalışmada bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi amacıyla geliştirilen BSB mobil uygulamasının kullanımının öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri üstündeki etkisinin incelenmesi konu alınmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 94 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma ön test - son test kontrol gruplu desende modellenmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü sekiz hafta boyunca deney grubu, bilimsel araştırma sürecinde laboratuvar tabanlı etkinliklere ek olarak mobil uygulama kullanırken kontrol grubu sadece laboratuvar tabanlı etkinliklere katılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların eleştirel düşünme eğilimi puanlarının bilimsel araştırma sürecinde mobil uygulama kullanan deney grubu lehine anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. 

Keywords

Mobil Öğrenme, Eleştirel Düşünme, Bilimsel Süreç Becerileri, Android, IOS