5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Mobil Optik Okuma Teknolojisi ile Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının İncelenmesi ve Eğitimsel Katkılarının Değerlendirilmesi

Rıdvan Kağan Ağca

[email protected], Kırıkkale University

Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı ve üretimi hızla yayıldığı düşünüldüğünde bu yeni teknolojiler eğitim de dahil olmak üzere uygulama alanlarını hızla değiştirmektedir. Bu değişimle birlikte, öğretme ve öğrenmeye yönelik beklentiler artmış ve yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bugün, milli eğitim sistemi içinde yer alan eğitim kurumları (okullar) ve bu eğitim kurumlarında görev yapmakta olan eğitimciler sistem içinde özelikle davranış değişikliğine maruz kalan öğrencilerin akademik başarıları (öğrencilerin güçlü veya eksik yanları) ile ilgili olabilir veya onların ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetleri hakkında, öğrencilerle ilgili olarak velileri bilgilendirmek, uygulanmakta olan öğretim programlarının uygulama aşamalarında karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve çözümü için karar vermek durumundadırlar. Bu çalışma, mobil optik okuma teknolojisinin eğitim üzerindeki etkinliğini, eğitimcilerin karar verme becerisine etkisini, ölçme ve değerlendirmeye sağladığı katkılarını gösteren bir tarama çalışmasıdır. Literatürde bu teknoloji ile ilgili deneysel olarak son derece az araştırma bulunsa da, bu çalışmada mobil ölçme ve değerlendirme araçları, teknik ve uygulama açısından detaylı şekilde tanıtılmış ve hangi durumlarda etkili olabilecekleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, farklı kademelerdeki öğretmenlerin (anaokulu, ilk ve ortaöğretim, üniversite gibi) bu teknolojileri kullanarak eğitim sürecini nasıl etkilediğini tartışan ve önerilerde bulunan çalışmalar incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonrasında incelenen mobil optik okuma ölçme ve değerlendirme uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanımına yönelik öneriler sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Eğitim Teknolojisi, Mobil Optik Okuma, Ölçme ve Değerlendirme