5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Model Oluşturma Etkinliklerinde Bilişsel Araç Kullanımına Dair Öğrenci Görüşleri

Polat Şendurur

[email protected], Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Derya Akyol

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Son yıllarda matematik eğitimi araştırmalarında matematiksel model ve modelleme çalışmaları üst düzey düşünme becerileri üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle artan bir biçimde ilgi görmektedir. Modelleme etkinlikleri ile teknolojinin öğrenme süreçlerine dahil edilmesi de araştırılmaya değer ayrı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada modelleme etkinlikleri ile birlikte bilişsel araç olarak bilgisayar kullanımına dair öğrenci görüşleri araştırılmıştır. Araştırmaya 46 8. Sınıf öğrencisi katılım göstermiştir. Katılımcı öğrenciler 4’er ve 5’er kişilik gruplar halinde 6 farklı matematiksel modelleme probleminin çözümünde yer almışlardır. Problemlerin tamamı daha önceden farklı çalışmalarda kullanılmış, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş, literatürde yer alan modelleme sorularıdır. Hazırlık aşamasında öğrencilere rutin ve rutin olmayan problemler hakkında bilgi verilmiş ve Model Oluşturma Etkinlikleri (MOE)’nin genel özellikleri hakkında fikir sahibi olmaları sağlanmıştır. Bilişsel araç olarak kullanılması planlanan MS Excel Programının genel özellikleri hakkında iki hafta boyunca öğrencilere uygulamalı olarak eğitimler verilmiştir. Öğrencilerin MOE sürecine alışmaları için iki etkinlik ön çalışma sürecinde kullanılmıştır. Uygulanan diğer dört etkinliğin her biri için MS Excel programında probleme uygun, bilişsel araç prensiplerine göre taslaklar hazırlanmıştır. Süreç boyunca öğrenciler MOE’de hem bilişsel araç kullanımını, hem de geleneksel yöntemleri deneyimlemişlerdir. Uygulama sonrasında, öğrencilerin düşünceleri ve alınan gözlem notları çalışmanın verileri olarak kullanılmıştır.

Araştırmada sonuçlarına göre; bilgisayarın bilişsel araç olarak kullanımının modelleme süreçlerine önemli katkıları olduğu görülmüştür. Öğrencilerin büyük kısmı MOE sürecini bilişsel araç kullanarak geçirmeyi geleneksel çözüme tercih etmişlerdir. Ayrıca bilişsel araç kullanımı öğrenciler tarafından kolay bulunmuştur. Kolaylaştırma, işlem azlığı, zamandan tasarruf, probleme yoğunlaşma, doğru bilgiye erişim ve bilgiye kolay ulaşım olmak üzere bilişsel araçların altı temel katkısı öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. Bunlar arasında “zamandan tasarruf ve kolaylaştırma” etkisinin üzerinde çok fazla vurgu yapıldığı,  bilişsel araç kullanımının öğrencilerin ders içi katılımlarını olumlu etkilediği ve Matematik dersine önyargılı birçok öğrencinin kendine güveninin arttırdığı sonuçlarına da ulaşılmıştır.

Keywords

Bilişsel Araç, Excel, Matematiksel Modelleme