5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Modern Yüzyılın Yeni Olgusu Nomofobi ve Üniversite Öğrencileri Arasında Yaygınlık Nedenleri

Sibel Barın Özkan

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Nesrin Özdener

[email protected], Marmara Üniversitesi

Nomofobi, cep telefonu, tablet, kişisel bilgisayar gibi sanal haberleşme araçlarından yoksun olma durumundan kaynaklanan huzursuzluk ve endişe durumu şeklinde yakın zamanlarda görülmeye başlanan ve tanımlanmaya çalışılan modern zamanların bir rahatsızlığı olarak bilinmektedir (King, Valença, Silva, Baczynski, Carvalho ve Nardi, 2013). Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerini ortaya çıkarmak ve nomofobi düzeylerinin altında yatan nedenleri incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi (29) ve Marmara Üniversitesinde (59) öğrenim görmekte olup çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 88 öğrenci (62 kadın, 26 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Yıldırım ve Correia (2015) tarafından geliştirilip, Yıldırım, Şumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Nomofobi Ölçeği (NMP-Q) ve geliştirilen Mobil- Diyet uygulaması kullanılmıştır.  Ölçek 7’li likert tipine göre maddelenmiş olup, toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 20-140 arasındadır. Mobil- Diyet; araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup öğrencilerin telefonu kullanmayacakları gün ve saatlerde telefonu kullanmaları halinde uyarı mesajları göndererek belirlenen aralıklarda telefonu neden kullandıklarını kayıt altına alan mobil uygulamadır. Mobil-Diyet uygulaması ile öğrencilerin telefonu kullanma nedenlerini belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama süreci, dijital ortamda gerçekleştirilmiş, analiz aşamasında betimsel istatistik kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin %20,7’si (18 öğrenci) düşük % 56,6’sı (49 öğrenci) orta düzeyde ; % 22,7 (20 öğrenci) oranında öğrenci ise yüksek düzeyde nomofobiye sahiptir. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin telefonunu sıklıkla kullanma gerekçelerinde en yüksekten en düşüğe doğru sırasıyla: Facebook, mesaj yazma, Instgram, oyun, galeri, internette sörf yapma, dizi/film, banka işlemlerinin yer aldığı görülmektedir.

Keywords

Nomofobi, yaygınlık, üniversite öğrencileri