5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Motivasyonun Problemli Çevrimiçi Oyun Oynamadaki Rolü

Ferhan Şahin

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Yusuf Levent Şahin

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Teknolojinin gelişim hızı ve insanlara sağladığı çeşitliliğin etkisini hissettirdiği alanlardan biri bilgisayar oyunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda özellikle çevrimiçi bilgisayar oyunları gençler tarafından yoğun şekilde benimsenerek yüksek bir popülarite kazanmıştır. Bu durum teknolojik bağımlılıklar bağlamında ele alınan problemli çevrimiçi oyun oynama sorununa dikkatleri çekmiştir. Psikoloji, sosyal, iş ve eğitim gibi alanlarda sorunlara neden olacak düzeylerde çevrimiçi oyun oynama davranışı olarak tanımlanan problemli çevrimiçi oyun oynama, çevrimiçi oyunların özellikle genç nüfus tarafından benimsenmiş olması nedeniyle eğitim bağlamında da incelenmektedir. Bu noktada kimin, ne kadar ve neden oynadığı gibi soruların araştırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İlgili sorulara cevap verebilme adına oyuncuların çevrimiçi oyun oynama motivasyonlarının belirlenmesi ve problemli çevrimiçi oyun oynama davranışını yordayabilme gücünün ortaya konması önemli görülmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı devasa çok oyunculu çevrimiçi (MMO - Massively Multiplayer Online) oyun oynayan öğrencilerin çevrimiçi oyun motivasyonlarının (sosyal, başarı ve kapılma) problemli çevrimiçi oyun oynamalarındaki rolünü belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 585 MMO oyuncusundan veri toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre oyuncuların çevrimiçi oyun oynama motivasyonunu en çok Başarı faktörü etkilerken en az Sosyal faktör etkilemektedir. Ayrıca oyuncuların problemli kullanım düzeylerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Son olarak Kapılma motivasyon faktörünün problemli kullanım üzerinde en yüksek yordama gücüne sahip olan faktör olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlar, motivasyon, problemli kullanım