5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

MYO Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Düzeylerinin İncelenmesi

Osman Erol

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Neşe Sevim

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Vesile Gül Başer

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Onur Sevli

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Ayşe Ulutaş

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Günden güne artan internet kullanıcı sayısı beraberinde birçok çeşitli güvenlik sorunlarını ve tehditlerini de beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar bazen virüsler, istenmeyen mesajlar (spam), korsanlık faaliyetleri (hacking), oltalama (phishing) ve reklam dolandırıcılığı gibi doğrudan teknoloji odaklı bir tehdit olabilirken, bazen de siber zorbalık, istismar, terör ve gizlilik ihlalleri gibi teknoloji odaklı olmayan bir tehdit olabilmektedir. Ayrıca tüm bu riskler ve tehditler bazen maddi zararlara bazen de hayati tehlikelere yol açabilmektedir. Ancak birtakım temel önlemler ile sanal dünyanın gerçek tehlikelerinden korunmak mümkündür. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel siber güvenliği sağlama düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde yer alan Sosyal Bilimler MYO ve Teknik Bilimleri MYO da eğitim gören  483 öğrenci oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak ise Erol, Şahin, Yılmaz ve Haseski (2015) tarafından oluşturulmuş olan “Kişisel Siber Güvenliği Sağlama” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5’ li likert yapıda olup,  “Kişisel gizliliği koruma”, “Güvenilmeyenden kaçınma”, “Önlem alma”, “Ödeme Bilgilerini Koruma” ve “İz bırakmama”  faktörlerinden oluşmaktadır.   Bu faktörlerden elde edilen veriler cinsiyet, internet kullanma sıklığı, internet kullanım amacı vb. değişkenler açısından incelenmiştir. Buna göre kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre kişisel gizliliği daha fazla korudukları ve önlem aldıkları, interneti sosyal medya amaçlı hiçbir zaman kullanmayanların,  herzaman  ve arasıra kullananlara göre daha fazla kişisel gizliliklerini korudukları ancak  interneti eğitim ve araştırma  amaçlı daha sık kullananların bu amaçla kullanmayanlara göre daha fazla önlem aldıkları ve internet kullanırken iz bırakmamaya dikkat ettikleri bulunmuştur. Bununla birlikte interneti alışveriş amaçlı daha sık kullananların kullanmayanlara göre daha fazla kişisel gizliliklerini korudukları, önlem aldıkları ve ödeme bilgilerini korudukları,  internetten oyun oynamayı tercih etmeyenlerin edenlere göre daha çok gizliliğe dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. Buna göre interneti araştırma ve alışveriş amaçlı kullananların, interneti sosyal medya ve oyun gibi daha çok eğlence amaçlı  kullananlara göre  kişisel siber güvenliği sağlama açısından  daha dikkatli olduğu söylenebilir.

Keywords

internet, siber güvenlik