5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrencilerin Bireysel Farklılıkları ile Probleme Dayalı Asenkron Tartışma Sürecindeki Etkileşim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şerife Ak

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Yalçın Özdemir

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD

Yaşar Kuzucu

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD

Öğrencilerin bireysel farklılıklarının yüz yüze öğrenme/öğretme ortamlarında kritik bir rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Ancak bu bireysel farklılıkların çevrim içi öğrenme ortamlarındaki öğrenci tutum ve davranışlarına etkisi hala belirsizliğini korumaktadır. Bu araştırma probleme dayalı çevrimiçi asenkron tartışma gruplarında öğrencilerin kişilik ve akademik motivasyonları ile çevrim içi etkileşim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın 4 hafta süren çevrimiçi etkileşim süreci, “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersini alan 75 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada veri toplama aracı olarak Vallerand ve diğerleri (1992) tarafından geliştirilen ve Çakır (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan “Akademik Motivasyon Ölçeği” ve Benet, Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilen ve Sümer, Lajunen ve Özkan (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Beş Faktör Kişilik Envanteri” kullanılmıştır. Öğrencilerin çevrim içi etkileşimleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. İçerik analizinde,  öğrencilerin etkileşim düzeylerinin değerlendirilmesi için Veerman ve Veldhuis-Diermanse’ın (2001) etkileşim analiz modeli kullanılmıştır. Araştırma sonunda, kişilik ve akademik motivasyonun çevrim içi öğrenci etkileşimi üzerindeki etkilerine ilişkin bulgular elde edilmiş ve bu bulgulara dayanarak probleme dayalı asenkron tartışma ortamlarının tasarımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.  

Keywords

probleme dayalı asenkron tartışma, çevrim içi etkileşim, kişilik, motivasyon.