5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Problem Çözme Yönteminin Uygulandığı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Erhan Ünal

[email protected], Afyon Kocatepe Üniversitesi

Hasan Çakır

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı, işbirliğine dayalı problem çözme yönteminin uygulandığı öğrenme ortamına ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda meslek yüksekokulu bilgisayar programcılığı bölümü müfredatında yer alan Nesneye Dayalı Programlama I-II dersi Nelson’un (1999) işbirliğine dayalı problem çözme yöntemi ile tasarlanmış ve öğrencilerin bu ortama yönelik görüşleri araştırılmıştır.  Araştırma nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Araştırma bir devlet üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nde okuyan ve Nesneye Dayalı Programlama I-II dersini alan 33 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrenciler gruplar halinde dersin başında kendilerine verilen iyi yapılandırılmamış problemleri çözerek bir yazılım geliştirmişlerdir. Dersin sonunda öğrencilerin işbirliğine dayalı problem çözme yönteminin uygulandığı öğrenme ortamına ilişkin görüşlerini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile odak grup görüşmeleri yürütülmüştür. Öğrencilerle yapılan odak grup görüşmeleri sonucunda, tasarlanan öğrenme ortamına ilişkin olarak, öğrenme ortamına ilişkin beğenilen yönler, öğrenme ortamında yaşanılan zorluklar/sıkıntılar, öğrenme ortamının diğer öğrenme ortamlarına göre avantajları, öğrenme ortamının kazandırdığı beceriler olmak üzere 4 tema ortaya çıkmıştır. Çıkan sonuçlara göre işbirliğine dayalı problem çözme yönteminin meslek yüksekokullarında kullanımına dair önerilere yer verilmiştir.

Keywords

İşbirliğine dayalı problem çözme yöntemi, meslek yüksekokulu, öğrenme ortamı