5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Sorularını Çözüm Süreçlerinde Ortaya Çıkan Davranışların İncelenmesi

Burcu Nur Baştürk Şahin

[email protected], Uludag University

Murat Altun

[email protected], Uludag University

Matematik okuryazarlığı kavramı, öğretim programımızda son yıllarda özellikle dikkat çeken şekilde vurgulanmaktadır. Öğretim programında artan bir ilgiye sahip olan matematik okuryazarlığı kavramı, “bireylerin matematiğin dünyadaki rolünü tanımlama ve anlamalarının yanı sıra, doğru değerlendirmelerde bulunma ve günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları matematiksel yollarla çözebilme becerisini” ifade etmektedir (OECD, 2003). Ancak bu tanımlama incelendiğinde farkına varılabileceği gibi, bu tanım farklı kişiler tarafından farklı şekillerde yorumlanabilecek soyut bir tanımlamadır. Öğretim programımızda matematik okuryazarlığı tanımlanmış ve programdaki amaçlar arasında yerini almış olmasına rağmen, program üzerinde matematik okuryazarlığına vurgu yapan bir kazanıma rastlanamamıştır. Bu durum, ülkemizdeki öğrencilerin matematik okuryazarlığını ölçen uluslar arası sınavlarda aldıkları düşük notlara sebep gösterilebilir ancak tek başına bu durumu açıklamaya yetmez. Öğrencilerin matematik okuryazarlığını ölçen sorularla eğitim ortamlarında karşılaşmaması, bu durumu bir nebze daha açıklar niteliktedir. Bu nedenle öğrencilerin matematik okuryazarlığı soruları ile karşılaşmalarında nasıl çözüm yolları izledikleri ve ne tip hatalar yaptıklarının incelenmesinin, öğrencileri matematik okuryazarı bireyler yapma yoluna ışık tutacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada, ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı sorularını çözme süreçlerinde sergilediği davranışların incelenmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin matematik okuryazarlığını ölçen sorularla karşılaştıklarında verdikleri tepkiler, soruları çözerken kullandıkları yaklaşımlar ve çözüm yolları irdelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Öğrenciler soruları çözerken eş zamanlı olarak incelenmiş ve soruların çözümlerini yaparken açıklamalarda bulunmaları istenmiştir. Bu şekilde görüşme ve gözlem teknikleri iç içe geçirilerek uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarında öğrencilerin gerçek yaşamı yansıtan bu tarz sorularda okuldaki matematik derslerinde öğrendikleri formül ve yöntemleri uygulamakta zorluk çektiği ve soruları matematik sorusu şeklinde değerlendirmediği dikkat çekmiştir.

Keywords

Matematik okuryazarlığı, problem çözme.