5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrencilerin Öğrenme Sürecinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Zekavet Kabasakal

[email protected], dokuz eylül üni.

Öğrencilerin  Öğrenme Sürecinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı ilerlediği günümüzde eğitim sürecinin de bundan etkilenmesi kaçınılmazdır. Öğrenme sürecinin verimliliğini önemli ölçüde etkileyebilecek olan öğretim teknolojilerinin kullanımı, öğrenciler açısından da öğrenmeyi belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.   Bu araştırmanın amacı öğrenme sürecinde öğrencilerin öğrenme teknolojileri kullanımına ilişkin  görüşlerinin  değerlendirilmesidir. Araştırma betimsel modelde yapılmıştır.  Nitel araştırma özelliği taşımaktadır.  Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ilinde farklı  Anadolu liselerinde  eğitim gören  toplam 40 (20 kız, 20 erkek)  öğrenciden  oluşturmaktadır. Veri Toplama Aracı olarak araştırmacı tarafından düzenlenen görüşme formu kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Derse hazırlık, ders süreci, ders sonrası çalışmalar ve sınav hazırlığı olmak üzere dört alanda öğretmenlerinin ve kendilerinin öğretim teknolojileri kullanımları öğrenciler tarafından değerlendirilmiştir. Sonuçlara bakıldığında,  öğrencilerin özellikle cep telefonu kullanımının ders notu gönderme, tahtada yazılanları aktarma, soru ve çözüm gönderme amaçlı çok yoğun kullanıldığı(% 100),  öğretmenlerin  kitap ve yazılı materyal (%75), bellek ve kitap  cd leri  (%78) kullandıkları değerlendirmeler arasında görülmektedir.

Keywords

: Öğrenciler, Öğrenme Süreci, Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı