5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrenenlerin Başarısı Üzerinde Etkisi Olan Değişkenlerin ve Epistemolojik İnanç Değişkeninin Aracılık Rolünün İncelenmesi: Pısa 2015 Örneği

Öznur Çakır Babayiğit

[email protected], INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

Fatma Gölpek Sarı

[email protected], INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

Muhittin Şahin

[email protected], INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

Halil Yurdugül

[email protected], INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

Öğrenen başarısının açıklanmasına yönelik olarak yapılan araştırmalar; öz-kavram, ilgi, motivasyon, öz-yeterlik vb. duyuşsal değişkenlerin, başarının yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Bu yapıların yanı sıra öğrenenlerin başarısı ileyakından ilintili diğer bir olgu da, bilgi ve bilmekle ilgili inançları ifade eden epistemolojik inançtır. Epistemolojik inancın öğrenenlerin herhangi bir bilim dalındaki başarılarıyla doğrudan ilişkili olduğu çeşitli araştırmalar tarafından ortaya konulmuştur. Öğrenenlerin başarıları üzerinde sadece ilgi, motivasyon, öz-yeterlik, epistemolojik inanç vb. özellikler değil bunun yanı sıra öğrenci başarısı açısından öğrenme ortam ve yöntemi bileşenlerinin de dikkate alınmasında fayda vardır . Öğrenme ortam ve yöntem bileşenlerinden öğretmen desteği ve sorgulamaya dayalı öğrenenlerin başarısına  öğrenci başarısına katkıları bulunmaktadır. Bu alanda, sorgulamaya dayalı öğrenme/öğretim yönteminin kullanımı ve bu yöntemin etkin bir şekilde uygulanıp yönlendirilmesi açısındanöğretmen desteğinin ön plana çıktığı görülmektedir.

 

PISA, 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarındaki okur-yazarlık düzeylerini, okulda öğrendikleri bilgileri günlük hayatlarında kullanıp kullanamadıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, PISA sonuçlarından elde edilen verilerin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırma kapsamında, PISA 2015 verileri ele alınarak fen bilimleri başarısına olumlu yönde etkileri önceki araştırmalarla ortaya konmuş olan; sorgulamaya dayalı öğrenme, öğretmen desteği, öğrencinin fen bilimlerine yönelik ilgisi ve öğrenci özyeterlik inancı değişkenlerinin fen bilimleri başarısına etkileri incelenmiştir. Ele alınan değişkenlerin başarı üzerindeki etki büyüklükleri ortaya konulmuş ve öğrencilerin epistemolojik inançlarının, bu değişkenlerin fen bilimleri başarısına etkilerindeki aracılık rolü araştırılmıştır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modeline başvurulmuştur.

Keywords

Öğrenen başarısı, sorgulamaya dayalı öğrenme, öğretmen desteği, özyeterlik, epistemolojik inanç, PISA 2015.