5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Zeliha Demir Kaymak

[email protected], Sakarya Üniversitesi

Özlem Canan Güngören

[email protected], Sakarya Üniversitesi

Mehmet Barış Horzum

[email protected], Sakarya Üniversitesi

İnternetin eğitim amaçlı daha yoğun olarak kullanılması ihtiyacı ile birlikte öğrenme yönetim sistemi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada bireylerin öğrenme yönetim sistemi kabul düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında alanyazın incelenerek bir madde havuzu hazırlanmış daha sonra uzman görüşü alınarak 26 maddelik ölçek formu geliştirilmiştir. Hazırlanan ölçek formu Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanmış, 249 öğrenciden elde edilen veriler üzerinde SPSS 17 ve Lisrel 8.7 paket programları ile istatistik işlemler yapılarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizine (DFA), güvenirlik çalışması için de iç tutarlık katsayısına (Cronbach Alpha) bakılmıştır.

Yapılan analizler sonucunda ölçeğin dört faktörlü bir yapıda ve toplam varyansın % 61.634’unu açıkladığı, ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha değerinin de .94 olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilmiş olan Öğrenme Yönetim Sistemi Kabul Modeli Ölçeğinin öğrenme yönetim sistemi kabul düzeylerini belirlemek açısından kullanılabilecek etkili bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Keywords

öğrenme yönetim sistemi, teknoloji kabul modeli, geçerlik, güvenirlik