5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretim Tasarımı Dersinde Not Almanın Ders Başarısına Etkisinin İncelenmesi

Bahar Baran

[email protected], DEÜ

İnsanlar yüzyıllar boyunca günlük hayatlarında formal yada informal olarak bazı bilgileri unutmamak için not almaktadır. İlköğretim kademesinde geleneksel sistemde “defterinize yazın bakalım” diyerek öğretmen tarafından tutturulan notlar yerini yaş ilerledikçe bireysel olarak not alma davranışına bırakmaktadır. Yükseköğretimde ise, ders sırasında not alma anlatılanı anlama ve kendi cümleleriyle yorumlama şeklinde karmaşık bilişsel bir etkinliğe dönüşmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilerin alanlarında iyi yetişmesi için kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenerek mesleklerinde doğru şekilde kullanmaları önemlidir. Öğretim teknolojileri alanı için önemli bir ders olarak öğretim programında yer alan sözel bilgi içerikli öğretim tasarımı dersinin daha iyi öğrenilmesi mesleki hayatlarında  çoklu ortam tasarımı, uzaktan eğitim içerikleri geliştirme, öğretmen olarak ders içeriği geliştirme,… etc gibi konularda öğretmen adayları için faydalı olacaktır. Bu nedenle, bu çalışmada öğretim tasarımı dersinin daha iyi öğretilmesi için öğrencilerin not almalarının onların ders başarılarına etkisinin olup olmayacağı incelenmiştir.

Araştırma 2016-2017 bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerle bireysel ve odak grup mülakatları yapılarak veriler toplanmıştır. Kontrol grubu öğrenciler,  öğretim üyesinin dersini dinlerken not alması ya da almaması konusunda bir teşvik almamıştır. Deney grubu öğrenciler ise ders sırasında not almaları zorunlu tutulmuştur. Aldıkları ders notları öğretim üyesi tarafından toplanarak notlandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde, öğretim programında 2. Sınıfta yer alan öğretim Tasarımı dersine kayıt olan 39 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Dersi bırakan ya da derse devam etmeyen öğrenciler nedeniyle,  kontrol grubunda 16, deney grubunda 16 olmak üzere 32 öğrenci çalışma grubunda kalmıştır. Çalışma grubunda dokuz kadın ve 23 erkek öğrenci vardır. Veri toplama aracı olarak öğretim tasarımı başarı testi kullanılmıştır. Başarı testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması bir yıl önce 2015-2016 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Testin ortalama madde güçlüğü 0,66, ortalama ayırt edicilik endeksi 0,413, KR20 ‘si 0,80 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda mülakat yürütmek için öğrenci seçerken öğrencilerin her iki gruptan olmasına(deney ve kontrol grubu) ve derste başarısını yükseltmiş ya da düşük not almış öğrenciler olmasına dikkat edilmiştir. Yarı yapılandırılmış mülakat formu ile veriler toplanmıştır.  Verilerin analizini yürütmek için testin normal dağılıma uyup uymadığı kontrol edilmiştir. Sonuçta ön-test son-test arasındaki farkı değerlendirmek için ilişkili örneklemler t-testi, deney grubu ve kontrol grubu arasındaki farkı değerlendirmek için ilişkisiz örneklemler t testi kullanılmıştır.

Çalışmada kontrol ve deney grubu arasında ön bilgi açısından farklılık olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan ilişkisiz örneklemler t-testi, grupların birbirine denk olduğunu göstermiştir (t(30) = -1,35; p = 0,187 ).  Sonuçlara göre, kontrol grubunun puanı ders öncesi duruma göre yükselmesine rağmen,  ön-test’ i ile son-testi ortalamaları arasında anlamlı fark çıkmamıştır. Ders sırasında not alan deney grubunun başarısı ise anlamlı derecede yükselmiştir.  Kontrol grubu ve not alarak dersi dinleyen deney grubu öğrencilerinin son test puanları karşılaştırıldığında ise deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuç Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğretim planında yer alan Öğretim tasarımı bilgisinin öğretiminde sözel bilginin kodlanmasında not almanın önemini ortaya koymaktadır. Nitel analizler ise öğrencilerin not alma sırasında farklı yöntemler geliştirdiklerini ortaya koymaktadır.

Keywords

Öğretim tasarımı dersi, not alma