5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının 3 Boyutlu Yazıcılara Yönelik Tutumu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi

Melih Derya Gürer

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Erkan Tekinarslan

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İbrahim Kocaayak

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sertan Gönültaş

[email protected], Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İlk örnekleri yaklaşık 25 yıl öncesinde kullanılmaya başlayan üç boyutlu (3B) yazıcılar, günümüzde tıp, savunma sanayi, mühendislik, endüstri gibi birçok alanda kullanılmaktadır ve giderek yaygınlaşmaktadır. Öğrenme ortamlarında kullanımı günümüz itibariyle yaygınlaşmamış ve ampirik uygulamaları ile ilgili araştırmalar henüz yeterli sayıya ulaşmamış olan bu teknoloji ile ilgili birçok beklenti bulunmaktadır. 2015 Horizon Raporuna göre maliyetinin de azalması ile birlikte bu teknolojinin öğretim amaçlı olarak kullanımı yaygınlaşacaktır. 3B yazıcıların öğretim ortamlarına entegrasyonunda gelecekte bu teknolojiyi kullanacak olan öğretmen adaylarının öğretim ortamlarında 3B yazıcıların kullanımına yönelik tutumları ve inanışları önemli rol oynayacaktır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının 3B yazıcılara yönelik tutumunu ortaya koyan bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla ilk olarak ilgili literatürden faydalanarak 26 maddelik soru havuzu oluşturulmuştur. Uzmanlar tarafından incelenen madde havuzu geri bildirimler doğrultusunda düzenlenmiş ve 22 maddelik taslak ölçek formu oluşturulmuştur. Ölçek 5’li Likert tipinde hazırlanmış olup kategorileri tamamen katılıyorum ve hiç katılmıyorum arasında değişmektedir. Hazırlanan taslak ölçek farklı bölümlerdeki 250 öğretmen adayına uygulanmış ve elde edilen verilere açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Temel bileşenler tekniğine göre analiz edilen verilerin ilk analizinde örnekleme yeterliğini ve normallik varsayımı karşıladığı görülmüştür (KMO=0,93, =3459,59, p<0,05). Daha sonra yapılan faktör analizi sonucuna göre ölçek 3 faktörden oluşan 21 maddelik bir yapıya sahiptir ve bu yapının toplam varyansın %65,22’sini açıklamaktadır. Ortaya çıkan faktörler Algılanan Kullanım Kolaylığı (3 madde), Algılanan Fayda (6 madde) ve Kullanma Niyeti (12 madde) olarak isimlendirilmiştir. Maddelere ait faktör yükleri 0,58 ile 0,82 arasında değişmektedir. Faktörlerin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları algılanan kullanım kolaylığı (α=0,58), algılanan fayda (α=0,90), kullanma niyeti (α=0,94) ve toplam (α=0,93) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar ölçekten elde edilen puanların algılanan kullanım kolaylığı faktöründe orta derecede olmasına rağmen ölçeğin yeterli geçerlik ve güvenilirliğe sahip olduğuna işaret etmektedir. Daha sonra yapılan DFA analizi sonuçları ölçeğin kabul edilebilir uyum indekslerine sahip olduğunu göstermektedir (ki kare=483,07; ki kare/sd=2,63; RMSEA=0,08; RMR=0,04; GFI=0,84; AGFI=0,80; NFI=0,96 ve CFI=0,98). Yapılan analiz çalışmaları sonuçları Öğretmen Adaylarının 3B Yazıcılara Yönelik Tutumu Ölçeği’nin yapılacak araştırmalara katkı sağlayabilecek nitelikte, veri toplamak için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Keywords

üç boyutlu yazıcı, tutum, öğretmen adayı, ölçek geliştirme