5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Kullanım Değerlendirilmesi

Çetin Güler

[email protected], Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Günümüzde akıllı telefonlar, derleyicileri, geliştiricileri veya boyutları çok büyük olan yazılımları çalıştırabilmek dışında bir bilgisayarın yaptığı hemen hemen her işi yapabilmektedir. Fiyatı, boyutu, ağırlığı, kullanılabilirliği, fiziksel ve donanımsal özellikleri ile çok çeşitli yelpazelerde son kullanıcıya ulaşmakta olan akıllı telefonların dünyada yaklaşık 4 milyar kullanıcısı bulunmaktadır. Lisans öğrencileri arasında da yaygın olduğu söylenebilecek akıllı telefonlarının kulanım amaçları farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ders sürecinde ve ders dışı süreçte akıllı telefonu kullanımlarını değerlendirmektir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 288 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %61,6’sı kadın, %38,4’ü erkektir ve katılımcıların %97,2’sinin akıllı telefonu bulunmaktadır. Akıllı telefonu olan öğrencilerin %83’ü akıllı telefonlarını ders esnasında ders ile ilgili amaçlarla kullanmaktadır. Yine akıllı telefona sahip olan öğrencilerin %52,6’sı akıllı telefonlarını ders sürecinde ders ile ilgisi olmayan amaçlar için kullanmaktadır. Çalışmada katılımcıların ders sürecinde ve ders dışında akıllı telefonlarını hangi amaçlar için kullandıklarının belirlenmesi amacı ile Akıllı Telefon Kullanım Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin İngilizce’den Türkçe’ye uyarlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,911 olarak bulunmuştur. Katılımcıların ders esnasında ve sınıf dışında ders ile ilgili akıllı telefon kullanımı puan ortalamaları yüksek sayılabilecek bir değerde olup, bu değerler katılımcıların akıllı telefonlarını ders ile ilgili sıklıkla kullandığı yönünde değerlendirilmiştir. Ayrıca katılımcıların ders esnasında ders dışı akıllı telefon kullanımı puan ortalamaları düşük sayılabilecek bir değerde olup, katılımcıların akıllı telefonlarını ders esnasında ders dışı amaçlar için nadiren kullandığı yönünde değerlendirilmiştir.

Keywords

akıllı telefon, akıllı telefon kullanımı, telefon kullanım amacı