5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Neşe Sevim Çırak

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Vesile Gül Başer

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Osman Erol

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Onur Sevli

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Ayşe Ulutaş

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve ucuzlamasıyla teknoloji hayatımızın birçok alanına girmiştir. Özellikle cep telefonlarının sunduğu imkânların gelişmesi ve çeşitliliğinin artması ile birlikte akılı cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmeye başlamıştır. Hatta bu durumun bağımlılık seviyesine kadar ulaşıldığı görülmüştür. Bu çalışma öğretmen adaylarının akıllı cep telefonlarını kullanım alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bir başka deyişle, bu çalışmada üniversite öğrencilerinin akıllı cep telefonlarını nasıl kullandıklarını betimsel olarak sunulmaktadır. Çalışma kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesine kayıtlı öğrenciler örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket öğrencilere dağıtılmış ve 152 erkek 263 kadın toplam 415 öğrenciden dönüş alınmıştır. Veriler IBM SPSS 21 paket programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu çalışmaya katılan öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun akıllı telefona sahip ve internet erişimlerinin olduğu görülmüştür.  Akıllı cep telefonu kullanmayı isteme sebepleri arasında ilk sıralarda diğer arkadaşlarının akıllı telefon kullanması ve aileleriyle rahat iletişime geçebilmeleri yer almıştır.  Telefonun özelliklerinin ve markasının öğretmen adaylarının akıllı telefon seçmelerinde en önemli etkenler olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların yarısına yakını, akıllı cep telefonlarını 1-2 saat aralıksız kullandıklarını belirtmiştir. Çalışmada, katılımcıların birçoğunun interneti en çok iletişim ve sosyal medyaya bağlanmak amacıyla kullandıkları görülmüştür. Katılımcıların yarıdan fazlası akıllı cep telefonlarından vazgeçemeyeceklerini belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışma öğretmen adaylarının akıllı telefon kullanım durumları ve teknoloji -özellikle akıllı telefon- bağımlılığı konusunda alan yazına katkıda bulunmaktadır.

Keywords

Akıllı Telefon, Öğretmen Adayları