5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

İsmail Çelik

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi

Aslıhan Saban

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi

Günümüzde öğretmen adayları ve öğretmenler ihtiyaç oldukları bilgi için gerek okulda gerekse sosyal yaşantılarında interneti kullanmaktadırlar. Ancak, çevrimiçi ortamdaki bilgi kaynakları arasında, doğruluk ve güvenirlik açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle öğretmen adayları internette aradığı ihtiyacı olan bilgiyi farklı yönleriyle değerlendirip yorumlaması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin cinsiyet, internet kullanım süresi ve genel akademik ortalamalarına göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmaya 582(315 kız, 267 erkek) öğretmen adayı katılmış olup, veri toplama aracı olarak Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri kullanılmıştır. Araştırmadaki veriler web ortamında hazırlan anket ile toplanmıştır. Elde edilen veriler ise bağımsız örneklem t-testi(independent samples t-test) ve tek faktörlü varyans analizi (one-way anova) ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre kız öğretmen adayları internette bilgi ararken deneme-yanılma stratejisini erkeklere göre daha fazla kullanmaktadır. Ayrıca genel akademik ortalaması daha yüksek olan öğretmen adaylarının meta-bilişsel ve prosedürsel alan stratejilerine yönelik puanları daha yüksektir. Son olarak, öğretmen adaylarının günlük ortalama internet kullanım süresi arttıkça, çevrimiçi bilgi arama stratejilerini daha fazla kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Keywords

çevrimiçi bilgi arama, web 2.0, öğretmen adayları