5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Dijital Öyküleme ve Videoscribe Programına İlişkin Görüşleri

Erhan Şengel

[email protected], Uludağ Üniversitesi

Merve Gül Bilgin

[email protected], Uludağ Üniversitesi

Merve Tatlısu

[email protected], Uludağ Üniversitesi

Yeni öğretim tekniklerinden biri olan dijital hikayeleştirmenin ve dijital hikayeleştirme araçlarının öğretmen adayları tarafından anlaşılması ve özümsenmesi önem taşımaktadır. Bu önemin farkında olunmasıyla yapılan bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının bir öğretim tekniği olan dijital hikayeleştirmeye ilişkin ve dijital hikayeleştirmenin kullanıldığı dinamik video tasarım oluşturma programı olan VideoScribe’a ilişkin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma çeşidi olan durum çalışması olarak desenlenen araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde 2.sınıf müfredatında bulunan Eğitimde Grafik ve Canlandırma dersini alan 8 öğrenci oluşturmaktadır. Ders kapsamında öncelikle öğrencilere VideoScribe programının işlevleri anlatılıp uygulamalar yaptırılıp, ardından dijital hikayeleştirme kavramı geniş olarak ele alınmıştır. 3 haftalık ders sonunda öğrencilerden VideoScribe programı kullanılarak içinde dijital hikayeleştirmenin de kullanıldığı bir eğitsel materyal oluşturmaları ve sınıfta sunmaları istenmiştir. Süreç sonunda veri toplama amacıyla mülakat yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak Videoscribe’ın eğitim materyali olarak kullanıldığında akılda kalma ve akıcılık kriterlerine bağlı olarak öğrenmeyi kolaylaştırdığı, aynı zamanda öğrencilerin senaryo oluşturma becerilerini de olumlu yönde etkilediği, buna karşın programın kütüphanesinin materyal tasarlamaya konusunda eksikliklerin olduğuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda Araştırma VideoScribe ve dijital hikayeleştirmeyi bir arada inceleyen sayılı çalışmalardan biri olması bakımından önemli olup, gelecek çalışmalara ışık tutacak biçimde olması planlanmaktadır.

 

Keywords

VideoScribe, Dijital Öyküleme, Öğrenci Görüşleri