5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

Ercan Akpınar

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Osman Urhan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Artırılmış gerçeklik gerçek dünyadaki objelerin, bilgisayar ortamında oluşturulan üç boyutlu sanal nesneler ile zenginleştirilmesini  ve güçlendirilmesini kapsayan bir teknolojidir. Günümüz öğrencilerinin farklılaşan beklentilerini karşılamada mevcut öğretim programlarının yetersiz kaldığı, bu nedenle öğretim programlarının günümüz teknolojilerinin kullanımına imkan sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Başlangıçta eğlence sektöründe kendini gösteren artırılmış gerçeklik uygulamaları zamanla eğitim alanında da tercih edilen bir teknoloji haline gelmiştir. Bu bağlamda artırılmış gerçeklik uygulamalarının yeni teknolojilerin öğretim süreçlerine entegre edilmesi hususuna iyi bir örnek teşkil ettiği söylenebilir. Araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 62 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların, var olan bazı artırılmış gerçeklik uygulamalarını deneyimlemeleri sağlandıktan sonra araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile uygulamaya yönelik görüşleri alınmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından yapılan ilk kodlamadan 2 ay sonra tekrar kodlanmış, böylece uyum yüzdesi indeksi kullanılarak çözümleme yapılmıştır.  Araştırmanın bulguları incelendiğinde öğretmen adayları bu uygulamaların görsellik yönünün zengin olması sebebiyle öğrencilerin derse karşı ilgilerini çektiğini, kavramların anlaşılmasını kolaylaştırarak öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini ve kalıcılığını arttırdığını, uygulamanın öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılıklarını desteklediğini belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun artırılmış gerçeklik uygulamalarının tüm derslerde kullanılabileceğini belirtmelerine rağmen, bazıları ise her ders ve konuda uygulanamayacağı gerekçesiyle sınırlı olduğunu vurgulamışlardır.

Keywords

Arttırılmış Gerçeklik, Eğitim Teknolojileri, Teknoloji Entegrasyonu