5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Görüşleri

Fırat Sarsar

[email protected], Ege Üniversitesi

Beril Ceylan

[email protected], Ege Üniversitesi

Onur Dönmez

[email protected], Ege Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitimde arttırılırmış gerçeklik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre desenlenen bu araştırmaya 2016-2017 öğretim yılında pedagojik formasyon eğitimi alan 22’si kadın dokuzu erkek olmak üzere toplam 31 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adayları %94’ü daha önce böyle bir uygulamayı kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Artırılmış gerçeklik uygulamasını deneyimleyen öğretmen adaylarının görüşleri, açık uçlu sorularla hazırlanan veri toplama aracıyla toplanmış ve verilerin analizi içerik analizi yöntemiyle araştırmacılar tarafından bağımsız olarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları arttırılmış gerçekliği öğretimsel ve duyuşsal boyutlarda tanımlamakta; eğlenceli ve ilgi çekici olduğunu ve çok boyutlu olarak görsellik sağladığını belirtilmişlerdir.  Katılımcılar, arttırılmış gerçekliğin duyuşsal boyuttaki avantajlarının bilişsel boyutakine göre daha etkili olduğunu ancak öğretimsel boyutta ve teknik boyutlarda sınırlıklarının olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca uygulama süreci ve zaman gibi yönetsel boyutlarının yanı sıra donanım eksikliği ve maliyet konularında da zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılarını %74’ü artırılmış gerçeklik uygulamalarını meslek hayatlarında da aktif olarak kullanmak istediklerini vurgulamışlardır. Sonuç olarak, artırılmış gerçeklik uygulamaları ilgi çekici olması, dersleri eğlenceli hale getirmesi ve öğrenmeye görsellik katması gibi olumlu özelliklerinin yanı sıra teknik bilgi eksikliği, zaman alması ve yönetiminin zor olması gibi de sınırlılıkları bulunmaktadır. Ancak uygulayıcılara verilecek eğitimlerle, derslerde artırılmış gerçeklik kullanılmasının öğrenmeyi olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitime yansımaları üzerine daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakta olup, araştırma sonuçlarının bu tür uygulamaların eğitime entegrasyonunda ışık tutacağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler 

Arttırılmış gerçeklik, nitel araştırma, öğretmen adayı.

 

Teacher Candidates’ Views on Augumented Reality in Education

The aim of this case study is to investigate the teacher candidates’ views on augmented reality in educational settings. There were 31 participants (22 Female, 9 Male) who enrolled pedagogical certificate program in 2016-2017 academic year. The 94% of participants mentioned that they had no experiences on augmented reality before this study. Data were collected through open-ended questionnaires after the augmented reality workshop. The content analyses were employed and data analyses completed by researchers independently.  The results of study showed that participants defined augmented reality under two main dimensions such as instructional and affective. They also highlighted augmented reality had many advantages such as being visual, attractive, fun and so on. On the other hand, participants said that timing, lack of knowledge and technical issues were challenging. The 74% of participants were agreed to use augmented reality in their professional life. Overall, although augmented reality had some challenges, the majority of them had positive impact to use in educational settings. The additional trainings might help teacher to use augmented reality efficiently. It is believed that there are more studies needed in augmented reality in education and the results of new studies might help researchers to create new strategies about integrating augmented reality in educational learning environments.

Keywords

Augmented reality, qualitative research, teacher candidates.