5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Oyunlarının Kullanımına Yönelik Görüşleri

Ayşegül Bakar-Çörez

[email protected], Kocaeli University

Her ne kadar yapılan çok sayıda akademik çalışma (Betz, 1995; Bayırtepe & Tüzün, 2007; Boyle vd., 2016; Hainey vd., 2016) bilgisayar oyunlarının kişiler üzerindeki potansiyel kazançlarını açıkça ortaya koyuyorsa olsa da; bu ortamların ülkemiz eğitim sisteminde hak ettiği yeri henüz bulamadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Eğitim sisteminin işleyişi birçok bileşenden etkilenmektedir. Ancak, öğretmenler eğitim/öğretim faaliyetlerinin uygulanması aşamasında rol aldıklarından ve karar mekanizması olduklarından dolayı bu sistemin işleyişi üzerinde daha farklı bir etkiye sahiptirler. Bu noktada da bilgisayarlar oyunlarının eğitsel kullanımının neden yaygınlaşmadığını anlamak amacıyla nitel araştırmalar yaparak, öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerini incelemek önemlidir. Bu araştırmanın amacı da öğretmen adaylarının eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik görüşlerini araştırmaktır. Araştırma Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 20 dördüncü sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Yapılan analizler erkeklerin kızlara göre bilgisayar oyunu oynamak için daha fazla zaman ayırdığını ve bu tür oyunlara karşı daha istekli olduğunu; kızların büyük çoğunluğunun bilgisayar oyunu oynamadığını ve bilgisayar oyunlarına karşı olumsuz görüşe sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları aynı zamanda, öğretmen adaylarının eğitimde bilgisayar oyunlarının avantaj ve dezavantajlarının farkında olduklarını, ne var ki bilgisayar oyunlarını aslında bir "boş zaman geçirme aracı" olarak gördüklerini de ortaya çıkarmaktadır.

Keywords

Bilgisayar oyunları, eğitimde bilgisayar oyunları, öğretmen adaylarının görüşleri