5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının FeTeMM (STEM) Öğretimi Yönelimleri

Ayten İlhan

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Zeynep Ayvaz-Tuncel

[email protected], Pamukkale Üniversitesi

Günümüzde eğitimi yoluyla kazandırılması beklenen özellikler değişmekte ve teknolojinin hızlı gelişimi de bu değişimi hızlandırmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın başarı ölçütleri çok farklı becerilerin kazanılmasını gerektirmektedir. Hayal gücü geniş, düşüncelerini ürüne dönüştürebilen, işbirliği, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, girişimci bireyler yetiştirmek eğitim sistemimizin hedefleri arasındadır. Pek çok ülkenin de benimsemiş olduğu FeTeMM eğitim modeli bu nitelikteki bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.  Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini gerçek yaşam problemleri ile kaynaştırmayı amaçlayan FeTeMM, disiplinlerarası bir yaklaşım sunmaktadır. Ülkemizde son yıllarda sıklıkla üzerinde durulmakta olan bu kavram, hem öğretmen eğitimini hem de uygulama sürecini düzenlemeye yönelik ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmetiçi eğitimler yoluyla bu ihtiyaç giderilmeye çalışılmaktadır. Hizmet öncesinde ise eğitim fakültelerinin programlarına dahil edilecek FeTeMM eğitimi, öğretmen adaylarının mesleklerinde bu modeli benimseyerek kullanmalarını kolaylaştıracaktır. Alanyazın incelendiğinde çalışmaların genellikle Fen Bilgisi ve Matematik alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Oysa FeTeMM sadece bu iki alanın kapsamında düşünülmemelidir. Özellikle Bilişim Teknolojileri ve Yazılım bu modelin uygulanmasında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bu bağlamda Fen Bilgisi, Matematik, Sınıf Eğitimi ve BÖTE alanındaki öğretmen adaylarının entegre FeTeMM öğretimi yönelimlerinin belirlenmesi araştırmanın temel amacıdır. Tarama modeli kullanılan bu çalışmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 320 öğrenci oluşturmaktadır. “Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim” ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır. Ölçekten elde edilen toplam puan dikkate alındığında cinsiyet, bölüm, sınıf ve lise türü açısından anlamlı fark olmadığı, ancak ölçeğin alt boyutları açısından değişkenler arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

Keywords

FeTeMM, öğretmen adayı, FeTeMM öğretimi yönelimi