5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Ödeve Yönelik Tutumları ile Akademik Özyeterlikleri Arasındaki İlişki

Şemseddin Gündüz

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ödevler, öğrencilerin yeni bir konuyu öğrenmelerine, eksik öğrenmelerini tamamlamalarına, alıştırma ve tekrar yapmalarına ve sorumluluk bilinci ve araştırma yapma becerileri kazanmalarına olanak sağlayan önemli ders dışı öğretim etkinliklerinden birisidir. Okul içinde belirlenen ders saatlerinin dışında öğrencilerin kendilerine ait zamanlardan alan ödevler, bazı öğrenciler için büyük bir yük olarak görülmektedir. Bununla birlikte bazı çalışmalar ödevlerin öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağladığını belirtmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının ödeve ilişkin tutumları ve akademik özyeterliklerini belirleyip, aralarında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmaya eğitim fakültesinde öğrenim gören 237 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma için kişisel bilgi formu, ödeve ilişkin tutum ve akademik özyeterlik ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunca toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Öğretmen adaylarının ödeve ilişkin tutumlarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının ödeve ilişkin tutumları öğrenim gördükleri bölümlere göre bir farklılık göstermemektedir. Alt sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarının ödeve ilişkin tutumlarının, üst sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarının ödeve ilişkin tutumlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin ödeve ilişkin tutumlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının ödeve ilişkin tutumları ile akademik öyeterlikleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğretmen adaylarının ödeve ilişkin tutumları artırılabilirse, akademik özyeterliklerinin de yükselebileceği söylenebilir.

Keywords

ödev, akademik başarı, ödeve ilişkin tutum, öğretmen adayı