5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimleri: Bir Durum Çalışması

Veysel Demirer

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi

Onur Baş

[email protected]

Bektaş Mert Akkoç

[email protected]

Bu araştırmanın amacı okul deneyimi dersini alan öğretmen adaylarının okullarda gerçekleştirdikleri deneyimlere yönelik görüşlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni uygulanmıştır. Veriler açık uçlu 4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu çeşitli üniversitelerin eğitim fakültelerinde Okul Deneyimi dersini alan 20 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde, genel olarak Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları okullarda olumlu yönde deneyimler geçirdiklerini göstermektedir. Öğretmen adaylarının okul deneyimi sürecinde yaşadıkları sorunlar incelendiğinde ise; bir öğretmende olması gereken özelliklerin tam olarak oluşmamasından kaynaklanan, sınıf hâkimiyetini sağlayamama, öğrencilere karşı nasıl davranılacağını bilememe ve öğrenciler üzerinde otorite kuramama gibi sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra okul yönetici ve öğretmenlerin olumsuz tutumları da öğretmen adaylarını etkilemekte ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurmalarına engel olmaktadır.

Keywords

Okul deneyimi, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi