5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Programlarının Niteliği Hakkında Görüşleri

Semra Ertem

[email protected], DEU Buca Eğitim Fakültesi

Rıdvan Kete

[email protected], Deu Buca Eğitim Fakültesi İzmir

Toplumsal yapının şekillenmesi ve ülkelerin geleceğinin belirlenmesinde eğitim politikaları temel faktör olarak yer almaktadır. Eğitim politikalarının ise ülke ihtiyaç ve toplumsal özelliklere göre şekillenmesi gerekmektedir. Burada temel ilke öğretmen eğitiminin plan ve programlanması yer almaktadır. Öğretmenler toplumun ve yeni neslin yetiştirilmesinde en etkili elemanlardır. Çünkü nitelikli öğretmen nitelikli eğitim ile sağlanabilmektedir. Öğretmenlerimiz bu mesleği zevk alarak ve isteyerek yapabilmesi için öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum ve isteklere sahip olması gerekmektedir.

Yapılan birçok araştırmada, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için nitelikli öğretmen eğitimi yer almaktadır. Ayrıca öğretmenlerin mesleki başarılarında meslek sevgisi ve kendini geliştirebilme yer almaktadır. Son yıllarda farklı fakülte mezunlarının, eğitim fakültelerinde düzenlenen formasyon eğitimi programları ile öğretmen olabilirliği sağlanmaktadır. Yapılan bir araştırmada öğretim kurumları ne kadar mükemmel olursa olsun, görev yapan öğretmenler gerekli niteliklere sahip değillerse, öğretim sürecinde istenilen hedeflere ulaşılamayacağı belirtilmektedir. Bu araştırmalara bağlı olarak öğretmenlik formasyon programları ve bu eğitimin nitelik ve yeterlilikleri önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı; pedagojik formasyon programlarına katılan öğretmen adaylarının, bu programların niteliği hakkında ki görüşlerini belirlemektir.

Araştırmanın evrenini, 2016-2017 Öğretim yılı DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Formasyon öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu öğretmen adaylarından rastgele seçilen 20 denek meydana getirmektedir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun geliştirilmesine ilk olarak ilgili literatür gözden geçirilmiş ve 5 sorudan oluşan taslak bir form hazırlanmıştır. Çalışmanın iç geçerliği için sorulan soruların şekillendirilen kavramsal çerçeveye uyumu ve bu çerçevenin veri toplama esnasında yeterli olup olmadığının belirlenmesi için hazırlanan taslak form Buca Eğitim Fakültesinde görev yapan 2 akademisyen ve yüksek lisans öğrenimini sürdüren bir lise öğretmenine sunulmuştur. Alınan uzman görüşleri doğrultusunda soru sayısı 3’e düşürülmüştür. Oluşturulan açık uçlu sorulardan meydana gelen görüşme formları, 25 formasyon öğretmen adayı ile bire bir görüşmeler yapılarak içlerinden 20 tanesinin analize uygun olduğu görülmüştür.

Araştırmada görüşme ile elde edilen verilerin analizi, içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Veri analizi için açık uçlu sorulara verilen cevaplar maddeler halinde kodlanmıştır. Maddeler haline getirilen görüşme sonuçları araştırmacının kendisi tarafından 2 farklı zaman periyodunda okunarak benzerliklerine göre 2 kez kodlanmış, bu kodlamalar birbiriyle karşılaştırılmış ve kodlar arasında tutarlılık incelenmiştir. Böylece birbiriyle tutarlı olan kodlardan bir liste oluşturulmuş ve bu kodlar anlamlı temalar altında toplanmıştır.

Verilerden elde edilen bulgulara göre formasyon eğitiminin gerçekleştiği eğitim kurumlarının olanakları ile ilgili olarak, öğretmen adaylarında önemli bir sorunun ortaya çıkmadığı görülmektedir. Ders programının işleyişinde karşılaştıkları sorunlarda ise; devam zorunluluğu, sınavların zorluğu, derslere yetişememe gibi zorluklar oluşmaktadır. Formasyon öğretmen adaylarının büyük bir kısmı bu programın sertifika programı olduğu için KPSS de öğretmenlik atama sınavına girebilme belgesini alma programı olarak düşünmektedirler. Formasyon öğretmen adaylarının önerilerini incelediğimiz zaman, ders devam zorunluluğu, not sıkıntısı olmamalı, ders saatleri azaltılmalı, süre kısaltılmalı ve en önemlisi formasyon kaldırılsın denilmesi, öğretmenlik formasyon eğitimine verdikleri önemi ortaya koymaktadır.

 

Keywords

formasyon, öğretmen adayı, görüş, analiz.