5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Programlama Dilleri ve Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Ferhat Kadir Pala

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Pınar Mıhcı Türker

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Bu çalışmayla BÖTE öğretmen adaylarının programlama dillerine yönelik görüş ve önerileri incelenmiştir. Araştırma Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören ikinci sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın ilk aşamasında katılımcılar, Programlama Dilleri I ve II dersleriyle Eğitimde Grafik ve Canlandırma dersi kapsamında araştırmacı tarafından gösterilen C/C++, Scratch ve Arduino IDE programlarını uygulamalı olarak incelemişler ve bu programları kullanarak eğitsel içerikli materyaller oluşturmuşlardır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise katılımcılardan dersler kapsamında gösterilen programlama dillerine yönelik görüş ve önerileri alınmıştır. Öğretmen adaylarının görüş ve önerileri araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılarak elde edilmiştir. Ankette öğretmen adaylarının programlama dillerine yönelik görüşlerinin yanı sıra bu programların olumlu ve olumsuz yönleri, yaşadıkları sorunlar, kodlamayı nasıl öğrenmeyi tercih ettikleri vb. sorulara yer verilmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler araştırmacı tarafından içerik analizi ile incelenmektedir. Elde edilen ilk sonuçlara göre, öğretmen adaylarının Scratch ve Arduino IDE yazılımlarına yönelik olumlu bir tutum içerisinde olduğu söylenebilir. Öğretmen adaylarının kodlamayı öğrenirken proje tabanlı ve bir rehberin yol göstericiliğinde ilerlemek istedikleri görüşü ağırlık kazanmış görünmektedir.

Keywords

kodlama eğitimi, c/c++, scratch, arduino, proje tabanlı öğretim