5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Robotik Tasarlamayı Öğrenme Süreçlerinin İncelenmesi

Sevda Küçük

[email protected], İstanbul Üniversitesi

Burak Şişman

[email protected], İstanbul Üniversitesi

Son yıllarda okullarda farklı eğitim düzeylerinde robotik tasarlama ve programlama etkinliklerinin gittikçe yaygınlaştığı görülmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar bu tür etkinliklerin, öğrencilerin Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) alanlarına yönelik bilgi ve becerileri kazanmalarında oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Bu etkinliklerin ülkemizdeki okullarda yaygınlaştırılmasının sağlanmasında öğretmenlerin bu alanda bilgi ve deneyim sahibi olmaları oldukça önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için öğretmen adaylarına bu kapsamda hizmet öncesi eğitimlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında da öğretmen adaylarına seçmeli olarak “Eğitimde Robotik Uygulamaları” dersi sunulmuştur. Çalışmada öğretmen adaylarının bu ders sürecindeki motivasyon, işbirliği, eğlenme, zorlanma ve memnuniyet düzeylerinin ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini farklı branşlardan 30 öğretmen adayı (23 kadın, 7 erkek) oluşturmaktadır. Çalışma sürecinde öğretmen adayları robotik eğitim setlerini kullanarak her hafta farklı robotik etkinlikleri gerçekleştirmişlerdir. Bu etkinliklerle öğretmen adaylarının farklı robotik tasarım ilkelerine yönelik deneyim kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Öğretmen adayları eğitim döneminde üç veya dört kişilik gruplar halinde sekiz etkinlik gerçekleştirmişlerdir. Her etkinlik sonrasında öğretmen adaylarının etkinliğe yönelik görüşleri Likert türündeki anket aracılığıyla elde edilmiştir. Böylece her etkinliğe yönelik olarak öğretmen adaylarının öğrenme sürecindeki motivasyon, işbirliği, eğlenme, zorlanma ve memnuniyet düzeylerinin karşılaştırması da yapılmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre genel olarak öğretmen adaylarının robotik etkinlikleri boyunca işbirliği, memnuniyet, eğlenme ve motivasyon seviyelerinin oldukça yüksek olduğu ayrıca etkinlik süreçlerinde çok fazla zorlanmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının memnuniyet, motivasyon ve eğlenme düzeyleri arasında güçlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte zorlanma, motivasyon ve memnuniyet arasında ise orta düzeyde negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar iyi tasarlanmış robotik eğitimlerinin farklı alanlardan öğretmen adaylarının ilgisini çekebileceğini ve yüksek düzeyde öğrenme motivasyonu oluşturabileceğini göstermektedir.

Keywords

robotik tasarım, öğretmen adayları, öğrenme süreçleri