5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Profillerinin İncelenmesi

Onur Dönmez

[email protected], Ege Üniversitesi

Fırat Sarsar

[email protected], Ege Üniversitesi

Beril Ceylan

[email protected], Ege Üniversitesi

Özellikle mobil teknolojilerin ve sosyal ağların yaygınlaşması ile birlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri [BİT] bireysel yaşantılarımızın önemli bir boyutu haline gelmiştir. Bu durum BİT’in eğitim ortamlarında daha fazla görülmesine yol açmaktadır. BİT’in eğitim ortamlarında ders dışı amaçlarla kullanılması siber aylaklık terimi ile ifade edilmektedir. Eğitim ortamlarında görece yeni bir konu olan siber aylaklığın görülme sıklığı ve öğrenme performansına etkileri önemli bir çalışma başlığı haline gelmiştir. Bu çerçevede çeşitli eğitim kademelerinde öğrencilerin siber aylaklık düzeylerinin belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının siber aylaklık yapma durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma 2017-2018 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan 281 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri güncel bir siber aylaklık ölçeği ile toplanmıştır. Tarama modelinde desenlenen çalışmanın verileri nedensel karşılaştırma ve ilişkisel teknikler kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçları erkek katılımcıların, kadın katılımcılara oranla daha fazla siber aylaklık yaptıklarını göstermektedir. Siber aylaklık yapma alışkanlığı ile genel not ortalaması arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Bunun yanında, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve akıllı telefon gibi teknolojilere sahip olma durumuna göre siber aylaklık puanlarının anlamlı farklılaşmadığı gözlenmiştir. Son olarak,  katılımcıların siber aylaklık puanlarının programa geldikleri alanlara ve günlük ortalama internet kullanım sürelerine göre anlamlı farklılaşmadığı gözlenmiştir.

 

Anahtar kelimeler

Pedagojik formasyon eğitimi, siber aylaklık, öğretmen adayı.

 

Investigating Cyber Loafing Profiles of Pre-service Teachers

Proliferation of mobile technologies and social networks promoted ICTs as a layer of our daily lives. Thanks to these advances, ICTs are gradually penetrating into educational contexts. Non-educational use of ICTs within educational contexts is termed cyber loafing. Being a relatively new topic, prevalence and negative educational outcomes of cyber loafing is a hot topic within educational research agenda. Thus investigating the cyber loafing frequency for varying educational degrees is considered a valuable research subject. The aim of the current study is to investigate cyber loafing profiles of pre-service teachers in terms of gender, technology ownership, GPA, field of study and daily internet use frequency. Participants of the study were 281 pre-service teachers who were enrolled in a teacher training program of a Turkish state university within 2017-2018 academic year. Data were collected through a recent cyber loafing scale. Data of this survey study were analyzed through correlational and causal comparative statistical techniques. Results suggested male participants reported higher cyberloafing compared to female participants. However, there was no significant correlation between cyberloafing scores and GPAs. Technology ownership (notebooks, tablets and smartphones) casted no significant difference on cyber loafing scores. Furthermore participants’ cyberloafing scores did not differ significantly by their fields of study and daily internet use frequencies.

Keywords

Cyber loafing, pre-service teacher, teacher training programs.