5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Etiği Hakkındaki Görüşleri

Özge Mısırlı

[email protected], Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Abdullah Kuzu

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Günlük hayatta var olan ve çeşitli şekillerde karşımıza gelen etik kavramı sosyal medya da gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Ancak sosyal medya kullanımında etikten bahsedildiğinde, bu kavram bireysel değerlerden ve kültürden daha fazla etkilenen bir kavram halini almaktadır. Etik dışı olarak kabul edilen ve bilinen davranışlar, söz konusu sosyal medya olduğunda da etik dışı olmasına rağmen, bireylerin maruz kalmaları arttığı için normalleşmiş ve yaygın olarak bu şekilde davranılır bir hal almıştır. Bu çalışmada da öğretmen adaylarının sosyal medya etiğine ilişkin görüşleri ikilemler yardımıyla ortaya konmaya çalışılmıştır.

Çalışmada nitel veri toplama tekniklerinden odak grup görüşme tekniği kullanılmıştır. Odak grup görüşmesi, belirli bir konuyla ilgili bir sorunun çözümüne yönelik katkı getirmek için  önceden belirlenmiş sorular yardımıyla grubun görüşlerinin belirlendiği bir yöntemdir. Yapılan odak grup görüşmelerine iki grupta yedişer, bir grupta da dokuz kişi olmak üzere toplam 23 kişi katılmıştır.  Çalışmada, öğretmen adaylarının sosyal medya etiği hakkında karşılarına gelen etik ikilemlere nasıl çözüm üreteceklerini belirlemek için sosyal medya etiğiyle ilgili karşılaşılabilecek 4 adet etik ikilem senaryosu araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Senaryolar hazırlanırken Mason (1986) tarafından ortaya konan PAPA çerçevesi temel alınmıştır. Araştırmada yapılan odak grup görüşmelerinin kayıtlarından elde edilen verilerin analizi için ise nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır.

Yapılan odak grup görüşmelerinin sonuçlarına göre öğrencilerin birkaçı dışında hepsinin, kendilerine sağlayacakları faydaların etik davranışlarının önüne geçtiğini ve kendi menfaatleri söz konusu olduğu zaman etik dışı davranmaktan çekinmeyebileceklerini söylemek mümkündür. 

Keywords

sosyal medya, sosyal medya etiği, öğretmen adayları, etik