5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Takım Çalışmalarında Takım İşlerliklerinin Değerlendirilmesi

Çetin Güler

[email protected], Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Meriç Boynukara

[email protected], Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Takım (grup) çalışmaları askeriye, sağlık ve benzeri alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da önemli bir yere sahiptir. Birçok uygulamalı ve teorik derste öğrencilere proje tabanlı takım çalışmaları yaptırılmakta veya takım çalışması halinde proje ödevleri, dönem ödevleri verilmektedir.  İlgili alanyazında lisans eğitiminde takım çalışması ile ilgili az sayıda çalışma olduğu ve bu çalışmalarda takım çalışmasının gerekliliklerinin yeteri kadar önemsenmediği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının lisans derslerinde gerçekleştirdikleri takım çalışmalarında karşılaştıkları durumları değerlendirmek ve takım işlerliğini belirlemektir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 288 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %61,6’sı kadın, %38,4’ü erkektir ve tüm katılımcıların %70,2’si ilgili takım çalışmalarında takım arkadaşlarını kendileri seçmiştir. Çalışmada katılımcıların takım çalışmalarındaki takım işlerliklerinin belirlenmesi amacıyla Takım İşlerlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin İngilizce’den Türkçe’ye uyarlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,922 olarak bulunmuştur. Katılımcıların takım işlerlik puan ortalamaları yüksek sayılabilecek bir değerde olup, bu değerler katılımcıların takım işlerlik gereksinimlerini sıklıkla yerine getirdiği yönünde değerlendirilmiştir. Ayrıca, BÖTE ile Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Sınıf Öğretmenliği bölümleri arasında takım işlerliklerine göre anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür.

Keywords

takım çalışması, grup çalışması, takım işlerlik, grup işlerlik, proje tabanlı öğrenme