5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgileri ile Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışları Arasındaki İlişki

Esma Aybike Bayır

[email protected], Gazi Üniversitesi

Mehmet Fikret Gelibolu

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Başlangıcından günümüze internet teknolojileri, fatura yatırma işlemlerinden eğitim öğretime kadar pek çok alanda kullanılır duruma gelmiştir. İnternet teknolojileri, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmasının yanında sürekli değişip gelişmektedir. Bu teknolojiler, özellikle öğrenme - öğretme ortamlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Öğretim ortamlarında sık kullanılan internet uygulamalarından biri olan çevrimiçi öğrenme öğretmen ve öğrencilerin internet üzerinden bilgi paylaşımını önemli kılmaktadır. Özellikle öğretmenlerin öğrencilerine kılavuzluk edebilmesi için çevrimiçi öğrenme ortamlarında bilgi paylaşabilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin bilgiyi paylaşabilmesi için de bu teknolojileri etkili kullanabilmesi ve teknolojinin verimliliğine inanması önemlidir. Bu nedenle, öğretmenlerin web pedagojik içerik bilgisi olarak tanımlanan ve yapılanmasında içerik, pedagoji ve web olmak üzere üç temel bileşen yer alan bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgileri ile çevrimiçi öğrenme ortamlarında bilgi paylaşma davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç çerçevesinde, Gazi Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakülteleri’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına, “Web Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği” (Horzum, 2011) ile “Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı Ölçeği” (Yücel ve Ergün, 2015) uygulanmıştır. “Web Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği” toplam 30 maddeden oluşmaktadır ve 5’li likert tipinde bir ölçektir. “Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı Ölçeği” toplam dokuz maddeden oluşmaktadır ve 7’li likert tipinde bir ölçektir. Uygulamaların ardından uygun istatistiksel analizler yapılarak bulgulara ulaşılmıştır. Ortaya çıkan bulgular yorumlanmıştır. Tüm bu uygulamalar sonrasında elde edilen sonuçlar, araştırmanın amacı çerçevesinde tartışılarak gelecek araştırmacılara ve uygulamacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

bilgi, bilgi paylaşma, pedagojik içerik