5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmen Adaylarının Zihinden İşlem Becerilerine Yönelik Akademik Başarılarının ve Görüşlerinin İncelenmesi

Rüya Salar

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı, Karadeniz Ereğli Pestilci Ortaokulu, Zonguldak / TÜRKİYE

Jale İpek

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir / TÜRKİYE

Bildiri Özeti:

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde 3. sınıfta öğrenim gören “Öğretmen Adaylarının Zihinden İşlem Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Eğitim” geliştirmek, eğitimin etkililiğini ölçmek, öğretmen adaylarının zihinden işlem becerilerine yönelik düşüncelerini belirlemektir.

Bu araştırma tek grup ön test-son test zayıf deneysel desen kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında zihinden işlem becerilerini geliştirici zihinden dört işlem yöntemlerini içeren iki haftalık (10 ders saati) bir eğitim hazırlanmıştır. Deneysel çalışma grubu Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 3.sınıf Matematik Öğretimi II dersini alan 27 kız, 19 erkek olmak üzere 46 öğretmen adayından oluşmaktadır..

Öğretmen adaylarının düşüncelerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan; geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan “Zihinden İşlem Becerileri Ölçeği” ve öğretmen adaylarının eğitim sonunda akademik başarılarındaki değişimi incelemek amacıyla “Zihinden İşlem Becerileri Akademik Başarı Testi” kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla eşleştirilmiş gruplar t- testi kullanılmıştır ve veriler ,05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. Öğretmen Adaylarına “Zihinden İşlem Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Eğitim” süreci hakkındaki görüşleri sorulmuş ve öğretmen adaylarının görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre “Öğretmen Adaylarının Zihinden İşlem Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim” süreci öğretmen adaylarının zihinden işlem becerilerine yönelik düşüncelerini olumlu yönde etkilemiştir. Zihinden İşlem Becerileri Ölçeğinin ve Zihinden İşlem Becerileri Akademik Başarı Testinin uygulamasından elde edilen öntest ve sontest ortalamaları arasında son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Görüşmelerde eğitim sürecinin verimli geçtiğini ifade eden, eğitim sürecini beğenmeyen ve süreci beğendiği halde bazı yöntemleri gereksiz bulduklarını ifade eden öğretmen adayları mevcuttur.

Anahtar Sözcükler: zihinden işlem becerileri, zihinden işlem becerileri ölçeği, öğretmen adayları, akademik başarı testi

 

 

The Investigation Of Teacher Candidates’ Academic Performance and Thoughts Toward Mental Computation Skills

Rüya SALAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Karadeniz Ereğli Pestilci Ortaokulu, Zonguldak / TÜRKİYE,

e-posta: [email protected]

Jale İPEK

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir /

TÜRKİYE, e-posta: [email protected]

 

Abstract

The purpose of this study is to develop an education for development of teacher candidates mental computation skills who are 3rd year students of classroom teachers, to measure efficiency of this education, and to determine teacher candidates thoughts towards mental computation skills.

This study is developed using one group pre-post test weak experimental design. A containing mental computation strategies over two week is prepared.  Experimental group contains 27 girls and 19 boys teacher candidates that take Math education 2 course at Ege university education faculty 2014-1015 academic year spring semester mental computation skills. Validity and reliability tested “Mental Computation Scale is developed to determine teacher candidates attitudes. Mental computation academic performance test is developed to examine the differences after application of education. “Mental Computation Scale” and “Mental computation academic performance test” is utilized as pre and post-test. t-test is utilized to examine the correlation and the data are analyzed .05 meaningful levels. Teacher thoughts towards applied education was asked and recorded. According to research result, “education for development of teacher candidates mental computation skills” was affected their thoughts positively. Statistical differences observed between pre- and post-test result of “mental computation skills scale” and “mental computation academic performance test”.  Different ideas were expressed during interview. Candidates stated that the education process is productive, they did not like the education process and they liked the process but methods were unnecessary.

Keywords: mental computation skills, mental computation scale, teacher candidates, academic performance test

Keywords

zihinden işlem becerileri, zihinden işlem becerileri ölçeği, öğretmen adayları, akademik başarı testi