5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmenlerin Öğrenme Sürecinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Ait Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Zekavet Kabasakal

[email protected], dokuz eylül üni.

Öğretmenlerin Öğrenme Sürecinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Ait Görüşlerinin                                                                                       Değerlendirilmesi

Günümüzde hızlı gelişen teknolojik değişiklere bağlı olarak öğretim teknolojisi kavramının kapsamı giderek değişmektedir.  Bu çerçevede  öğrenme sürecinde   rehberlik rolünü üstlenen öğretmenlerin yeterlilikleri ve  öğretim teknolojilerini  kullanımı da farklılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğrenme sürecinde kullandıkları öğretim teknolojileri açısından öğretmen görüşlerini değerlendirmektir. Araştırma betimsel modelde yapılmıştır.  Nitel araştırma özelliği taşımaktadır.  Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ilinde farklı  Anadolu liselerinde aktif derse girerek çalışan,  bu çalışmaya katılmayı kabul eden  37  öğretmen  oluşturmaktadır. Veri Toplama Aracı olarak araştırmacı tarafından düzenlenen görüşme formu kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Derse hazırlık, ders süreci ders sonrası çalışmalar ve sınav hazırlığı olmak üzere dört alanda öğretim teknolojilerinin  nasıl, hangi sıklıkta, hangi amaçla, kullandıkları öğretmenler  tarafından değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre , mesleki kıdemi 5 yıldan az olan öğretmenlerin akıllı tahta  (% 98), bellek (% 82), e- kitap (%75)  kullandıkları görülmektedir.  Meslek kıdemi 5 yıl üzerinde ise  kitap ve yazılı materyal kullanımının (%85) ilk sırada yer aldığı   saptanmıştır.

 

Keywords

Öğretmenler, Öğrenme Süreci, Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı