5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Düzeyleri: Çorum İli Örneği

Bayram Gökbulut

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Günümüzde teknolojik araç gereçlerle donatılan okullarda öğretmenlerden derslerinde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaları beklenilmektedir. Öğretmenlerin derslerinde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmeleri teknoloji kullanım yeterlilikleri ile doğru orantılıdır. Yapılan bu çalışma ile tarama modeli kullanılarak öğretmenlerin teknoloji kullanım düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Düzeyi Ölçeği kullanılarak Çorum ilinde görev yapmakta olan 158 öğretmenden veriler toplanmıştır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde öğretmenler derslerinde teknoloji kullanım düzeylerini orta düzey olarak belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen diğer bulgularda ise teknoloji kullanımlarının cinsiyete, mesleki kıdeme ve mezuniyete göre değişmediği ancak sınıf öğretmenleri ile kültür dersi öğretmenleri arasında anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterlilikleri