5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öğretmenlerin Zihinden İşlem Becerileri Hakkındaki Düşüncelerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Rüya Salar

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı, Karadeniz Ereğli Pestilci Ortaokulu, Zonguldak / TÜRKİYE

Jale İpek

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir / TÜRKİYE

Bildiri Özeti:

Zihinden işlem becerileri; bireylerin sayı mantığını öğrenmelerinde, süreçler hakkında karar vermelerinde, yeni stratejiler oluşturmalarında ve matematiksel deneyimlerini artırmalarında etkili yöntemlerden birisidir. Bu yüzden bireylerin günlük yaşamda karşılaşacağı problemlerin üstesinden kolaylıkla gelebilmeleri için okullarda zihinden işlem becerilerinin ilkokuldan itibaren bireylere kazandırılması gerekmektedir. Öğretmenler bu durumu göz önünde bulundurarak sınıf içi etkinliklerini düzenlemelidir. Bir öğretmen zihinden işlem becerilerine hakim olmalı ve yöntemleri sınıf ortamında etkili bir şekilde kullanmalıdır. Bu nedenle bu çalışmada öğretmenlerin zihinden işlem becerileri hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

“Öğretmenlerin zihinden işlem becerilerine ilişkin düşüncelerinin belirlenmesinde öğretmenlerin branşlarına, kıdemlerine ve cinsiyetlere göre fark var mıdır” sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışma grubu 2016/2017 eğitim öğretim yılı 2. döneminde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokullarda görev yapan, 181 sınıf ve matematik branşı öğretmenlerinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş geçerlik ve güvenirlik çalışmaları daha önceden yapılmış “Zihinden İşlem Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte; öğretmenlerin betimsel bilgilerinin yer aldığı ve zihinden işlem becerilerine ilişkin beşli likert tipinde hazırlanmış 13 maddeden oluşan iki bölüm yer almaktadır.

Öğretmenlerin zihinden işlem becerilerine ilişkin düşüncelerinin cinsiyete göre farklılaşma durumunun incelenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçları incelendiğinde erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur. Erkek öğretmenlerin zihinden işlem becerilerine yönelik düşüncelerinin daha olumlu olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin zihinden işlem becerilerine ilişkin düşüncelerinin branşlara göre farklılaşma durumunun incelenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçları incelendiğinde sınıf ve matematik öğretmenliği branşlarının arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı bulunmuştur. Öğretmenlerin zihinden işlem becerilerine ilişkin düşüncelerinde branşa bağlı bir farklılık olmadığı söylenebilir. Ölçekte öğretmenlere yönelik betimsel istatistikler toplanırken öğretmenlerin kıdemleri 1-5 yıl, 5-10 yıl, 10-15 yıl, 15-20 yıl ve 20 yıl üzeri olmak üzere beş kategoride gruplandırılmıştır.  Bu kategorilere göre öğretmenlerin zihinden işlem becerilerine ilişkin düşüncelerinin kıdeme göre farklılaşma durumunun incelenmesi amacıyla ANOVA analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları incelendiğinde 15-20 yıl arası görev yapan öğretmenlerle 20 yıl üzeri görev yapan öğretmenler arasında 15-20 yıl görev yapan öğretmenler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur. 20 yıl ve üzeri görev yapan öğretmenlerin ölçekten aldıkları puan ortalamaları diğer kategorilere göre daha düşüktür. 20 ve üzeri görev yapan öğretmenlere göre diğer öğretmenlerin zihinden işlem becerilerine yönelik düşüncelerinin daha olumlu olduğu söylenebilir.

Zihinden işlem becerileri ülkemizde ilkokuldan itibaren matematik öğretim programı genel amaçları arasında yer almaktadır. Bu beceri ilkokulda sınıf öğretmenleri ve ortaokuldan itibaren de matematik öğretmenleri aracılığıyla öğrencilere kazandırılmaktadır. Ölçekten alınan puanlar incelendiğinde iki branşın da zihinden işlem becerilerine bakış açısı olumlu görünmektedir. Bu yüzden öğretmenlerin zihinden işlem becerilerini sınıf ortamında etkili bir şekilde kullanmalarını destekleyecek ve zihinden işlem becerilerine bakış açılarını olumlu anlamda daha da pekiştirecek hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.

Anahtar Sözcükler: Zihinden işlem becerileri, kıdem, branş, cinsiyet

 

 

The Examination of Teachers Ideas About Mental Computation Skills According to Some Variables

Rüya SALAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Karadeniz Ereğli Pestilci Ortaokulu, Zonguldak / TÜRKİYE,

e-posta: [email protected]

Jale İPEK

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir /

TÜRKİYE, e-posta: [email protected]

 

Abstract

Mental computation skill is one of the effective methods about learning mental computation skills logic, making decision about process, creation of novel strategies, and enhancement of their mathematical experience. Therefore, It should be learned young people at early ages to mental computation skills to handle their daily problems. Teachers should organize their class activities by keeping in mind this situation. One teacher should dominate these skills and utilize in classroom effectively. The purpose of this study to specify teachers’ thoughts to mental computation skills.

It was seek an answer the following question “is there any relationship between teachers ideas with their gender, branch or seniorities?” 181 classroom and mathematic teachers are selected study group from primary and secondary school teachers who work for İzmir Provincial Directorate of National Education in second semester of 2016/2017 academic years. The data was collected form mental computation skills scale whose consistency and reliability was proved other researchers. Scale is composed of two parts containing 13 items related to descriptive information of teachers and mental computation skills and prepared from five-point likert type.

It was found that there is a meaningful difference in favor of male when the analysis results was examined that shows the relationship between mental computation skills with genders. It could be said that male teachers have positive ideas about mental computation skills. It was found that there is no meaningful difference between classroom and mathematics teacher when the analysis results was examined that shows the relationship between mental computation skills with branch. It could be said that there is no difference according to branch. Teacher seniority was categorized as 1-5 years, 5-10 years, 10-15 years and > 20 years and divided five categories. ANNOVA analysis was utilized to analysis the relationship between seniority and mental computation skills. It was found a meaningful difference between teachers has an experience of 15-20 years and > 20 years in favor of teacher with experience of 15-20 years. Teachers with 20 years experience got lower points than other teachers from different categories. It could be said that teachers with 20 years experience have positive thoughts towards mental computation skills.

Mental computation skills are one of the general purposes of our education curriculum. This purpose is gained to students thought the teachers. When the results of points from scale were examined, both branch teachers have positive attitude to mental computation skills. Therefore, in-service trainings should be organized to consolidate teacher positive thoughts and to support teacher usage of mental computation skills in their classroom effectively.

Keywords:: Mental computation skills, seniority, branch, gender,

 

Keywords

Zihinden işlem becerileri, kıdem, branş, cinsiyet