5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okul Kültürü, Teknoloji Liderliği ve Destek Hizmetlerinin Teknoloji Entegrasyonu Üzerindeki Rolü

Hasan Gürfidan

[email protected], Isparta Anadolu Lisesi

Mustafa Koç

[email protected], Süleyman Demirel Üniversitesi

Eğitimde teknoloji entegrasyonu pek çok unsurdan etkilenen çok boyutlu ve karmaşık bir süreçtir. Önceki araştırmalar, teknik altyapı ve öğretmen yeterlilikleri gibi sorunların reformlar ve hizmet içi eğitimlerle zamanla çözüldüğünü ve bariyer etkilerinin azaldığını göstermektedir. Ancak, okul kültürü ve teknoloji liderliği gibi çevresel ve kültürel faktörlerin entegrasyon sürecini nasıl etkilediği tam olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanılarak okul kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetleri gibi faktörlerin teknoloji entegrasyonu üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin araştırılması ve bu faktörler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma bahsi geçen değişkenler arasındaki çoklu ilişkileri belirlemeye yönelik olduğu için ilişkisel tarama olarak desenlenmiştir. Teknoloji Kabul ve Kullanımı Birleştirilmiş Modeli (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology–UTAUT) temel alınarak kurgulanmış araştırma modeli, Isparta ilindeki 10 ortaöğretim kurumunda çalışan 396 öğretmenden anket yöntemiyle toplanan veriler üzerinde YEM yoluyla sınanmıştır. Modelde yer alan değişkenleri ölçmek için alanyazındaki ilgili ölçekler kullanılmış ve ölçümlerin geçerlilik ve güvenirlilikleri doğrulayıcı faktör analizleri ile belirlenmiştir. Modelin sınanmasında YEM çalışmalarında yaygın olarak kullanılan iki aşamalı yöntem kullanılmıştır. İlk aşamada, modelde yer alan değişkenlerin psikometrik özelliklerini tespit etmek için ölçme modeli doğrulanmış, sonrasında ise değişkenler arasındaki ilişkileri tahmin etmek için yapısal model değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 18 ve AMOS 19 programları kullanılmıştır. Bulgular teknoloji entegrasyonun; destek hizmetleri tarafından doğrudan ve okul kültürü tarafından da teknoloji liderliği ve destek hizmetleri aracılığıyla dolaylı olarak etkilendiğini göstermiştir. Sonuç olarak, olumlu bir okul iklimi etkili liderlik davranışlarının sergilenmesinde ve teknoloji kullanımı için gerekli destek ve teşvikin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, eğitim politikacılarına ve yöneticilerine, eğitim teknolojilerinin kullanımını artırmak için, ortak bir vizyonun paylaşıldığı destekleyici ve olumlu bir okul ortamı ve iklimi oluşturmayı önermektedir.

Keywords

Teknoloji entegrasyonu, okul kültürü, teknoloji liderliği, destek hizmetleri, yapısal eşitlik modellemesi