5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okul Kültürünün Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerine Etkisi

Cemal Hakan Dikmen

[email protected], Afyon Kocatepe Üniversitesi

Öğretmenlerin okul kültürüne yönelik algılarının, iş doyum düzeylerine etkisini incelemek amacıyla hazırlanan bu çalışma ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 78 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler, nicel veri analiz yöntemlerinden bağımsız örneklemler t-testi ve çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin cinsiyetlerine bağlı olarak değişmediğini ancak eğitim durumlarına bağlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin okul kültürüne yönelik algılarının ise iş doyum düzeyini yordadığı çalışmanın sonuçlarından anlaşılmaktadır.  Araştırma sonuçlarının okul kültürü ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyecek çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

okul kültürü, iş doyumu, öğretmenler