5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları

Sacide Güzin Mazman Akar

[email protected], Uşak Üniversitesi

Sibel Yoleri

[email protected], Uşak Üniversitesi

Teknolojinin çocukların hayatın çok erken yaşta girmesiyle, okul öncesi eğitiminde teknoloji kullanarak çocukların çeşitli sosyal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalar ortaya çıkmıştır. Okul öncesi dönemde teknoloji kullanılmalı mı yoksa kullanılmamalı mı tartışmasının yerini artık, erken çocukluk döneminde teknolojinin, çocukların günlük yaşamında oynadığı rolün önemi ve bu sürecin okul öncesi programı ile nasıl entegre edilebileceği tartışmaları almıştır (Edwards, 2005). Dolayısıyla okul öncesi öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanabilme becerisine sahip olması ve bu teknolojileri sınıf içi etkinliklerine entegre etmeleri beklenmektedir (Hu & Yelland, 2017).   Bu noktadan hareketle bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanma durumlarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışmanın araştırma grubunu aktif olarak okul öncesi kurumlarda görev yapan 128 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kerckaert, Vanderlinde&vanBraak (2015) tarafından geliştirilen ve Yoleri ve Mazman-Akar (2017) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanma Ölçeği” ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Ölçeğin temel amacı okul öncesi dönem eğitimcilerinin erken çocukluk eğitim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarını betimlemektir. Ölçek 5’li likert tipinde iki faktör altında 10 maddeden oluşmaktadır. Birinci faktör “Temel BİT becerileri ve tutumunu desteklemek için BİT kullanımı” ikinci faktör ise “İçeriği ve bireysel öğrenme gereksinimlerini desteklemek için BİT kullanımı” olarak adlandırılmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Çalışma sonunda okul öncesi öğretmenlerinin eğitim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım puanları =3,46  ss=0,9 olarak bulunmuştur. Alt faktörler bazında ise; “Temel BİT becerileri ve tutumunu desteklemek için BİT kullanımı” puanları =2,95  ss=1,2 olarak, “İçeriği ve bireysel öğrenme gereksinimlerini desteklemek için BİT kullanımı” puanları ise =3,97  ss=1,05 olarak bulunmuştur. Bu sonuç okul öncesi öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde bilgi iletişim teknolojilerinden iyi düzeyde yararlandıklarını göstermektedir. Demografik bilgi formundan elde edilen bulgular ise öğretmenlerin %18’inin (n=23) bilgisayara, %13’ünün (n=17) akıllı telefona ve %68,8’inin (n=88) ise her iki teknolojiye de sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğretmenlerin %35’i (n=45) okulunda bilgisayar olduğunu belirtirken, %16,4’ü (n=21) akıllı tahta, %7,8’i (n=10) projektör, %7’si (n=9) bilgisayar ve akıllı tahta, %27,3’ü (n=35) bilgisayar ve projektör, %6,3’ü (n=8) bilgisayar, akıllı tahta ve projektör olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgu da öğretmenlerin gerek kişisel gerekse kurumsal olarak gerekli teknolojiye sahip olduklarını göstermekle birlikte eğitim öğretim sürecinde bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanmalarına ilişkin bulguyu destekler niteliktedir.

Keywords

erken çocukluk eğitimi, okul öncesi öğretmenleri, bilgi ve iletişim teknolojileri