5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hologramla Öğretime Bakışı

Esra Keleş

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Mustafa Serkan Abdüsselam

[email protected], Giresun Üniversitesi

Ebru Turan Güntepe

[email protected], Giresun Üniversitesi

Çocukların doğuştan gelen merak ve keşfetme duygusu, onları bir bilim insanı gibi davranarak çevreyi anlamlandırmaya yönlendirmektedir. Anlamlandırma sürecinde doğru bilgiye ulaşmak adına deneyimlerini kullanan çocuklar, araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ancak yetişkinlere kıyasla dikkat süreleri kısa olduğundan, çocuklar ilgilerini çeken bir durum olmadığında kolayca sıkılabilmektedir. Çocuklara bilimsel süreç becerilerini kazandırmak ya da bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak için eğitim ortamlarında teknolojiden yararlanılabilir. Bu şekilde bir konuya ilgilerini çekmek ve bu konu ile belli bir süre ilgilenmelerini sağlamak mümkün olabilir. Özellikle üç boyutlu teknolojilerden biri olan hologram teknolojisiyle, öğrencilerin dikkat süreçleri arttırılarak kalıcı öğrenmeler sağlanabilir. Okul öncesi dönemdeki çocukların ilgi ve istekleri konusunda bilgi sahibi olan öğretmenlerin bu konu hakkındaki fikirlerini almak, sözü geçen teknolojinin çocuklar üzerindeki olası etkilerini ortaya koymak açısından yararlı olacaktır. Bu bağlamda çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin öğretimde hologram kullanımına yönelik fikirleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Gönüllülük esasına göre Türkiye genelinde farklı illerde görev yapan 32 okul öncesi öğretmeninden, açık uçlu sorulardan oluşan bir elektronik anket yardımıyla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre öğretmenler, hologram teknolojisinin fen öğretiminde; gösterilmesi zaman alacak olay ve durumlar için kullanılmasının uygun olacağını düşünmektedir. Ayrıca bu teknolojinin; çocukların derse olan ilgilerini ve motivasyonlarını arttırarak, kavramların öğrenimini kolaylaştırabileceği belirtilmiştir.

Keywords

hologram, erken çocukluk dönemi, fen öğretimi, okul öncesi öğretmenleri.