5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Çevrimiçi Ortam Kavramına Yönelik Algıları

Muhammet Berigel

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Merve Yıldız

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bireylerin farklı kavramlara ilişkin algılarının belirlenmesinde genellikle ölçekler kullanılmaktadır. Ölçeklerden elde edilen nicel veriler, algılanan kavrama ilişkin ortak bir görüş ortaya koymakta ancak bireyin algılanan kavramı zihinsel şemalarında yer alan “ne ile” ve “nasıl” ilişkilendirdiği konusunda fikir sunmamaktadır. Bu nedenle son yıllarda algıların belirlenmesine yönelik çalışmalarda sıklıkla kullanılan metaforlar, bir kavrama yönelik algının derinlemesine incelenmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan birinci sınıf öğrencilerin “çevrimiçi ortam” kavramına yönelik algılarının metafor aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket formuna 37 kişilik sınıftan 32 kişi yanıt vermiştir. Çevrimiçi bir platform olan Edmodo aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir.

Çalışmaya katılan öğrencilerin çevrimiçi ortamı tanımlarken, çoğunlukla aktif olma, çevrimiçi görünme ve orada/aynı anda bulunma kavramları üzerinde durdukları tespit edilmiştir. Bağlamsal açıdan ise sosyal medya ve internet/ağ ortamı kavramlarına vurgu yapan öğrencilerin, iki kişi hariç, çevrimiçi ortamı öğrenme ile ilişkilendirmedikleri görülmüştür. Sıkı bir Facebook ve Instagram takipçisi olan öğrencilerin sosyal ağları öğrenme amaçlı kullanmadıkları da göz önüne alındığında, çevrimiçi ortamı “sosyal ağda aktif (çevrimiçi) olma” olarak tanımlamaları olası bir sonuç olarak görünmektedir. Bunun yanı sıra katılımcıların üniversiteye başlamadan önce uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme, sosyal ağların eğitimde kullanımı ile ilgili deneyimlerinin olmaması da bu durumu destekler niteliktedir.

Keywords

çevrimiçi ortam, algı, metafor, okul öncesi