5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitsel Sosyal Ağ ve Uzaktan Eğitim Platformuna İlişkin Görüşleri

Merve Yıldız

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Muhammet Berigel

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bu çalışmada Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin bir dönem boyunca, iki farklı çevrimiçi öğrenme platformu üzerinden almış oldukları derslere katılım durumları incelenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun, yüz yüze öğretimi desteklemek amacıyla eğitsel bir sosyal ağ ortamı olan Edmodo üzerinden yürütülen Bilgisayar dersine katılım sağdıkları ancak ortak zorunlu dersler kapsamında bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden tamamen uzaktan yürütülen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı Dil derslerine ise neredeyse hiç katılmadıkları gözlenmiştir. Buradan hareketle, dönem sonunda araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 8 öğrenci ile görüşme yapılmış ve Edmodo ile Uzaktan Eğitim Sistemini karşılaştırmaları ve her iki platformun etkililiğini değerlendirmeleri istenmiştir.

Her iki platformu da ilk defa kullanan öğrenciler, Edmodo ve Uzaktan Eğitim Sistemini karşılaştırdıklarında, sıklıkla Edmodo’nun öğrenenlere daha rahat ve samimi bir ortam sağladığını vurgularken, uzaktan eğitim sistemini iletişim ve etkileşim eksikliği sebebiyle verimsiz bulduklarını ifade etmişlerdir. Uzaktan eğitimde derslerin öğreten odaklı yürütüldüğünü belirten öğrenciler, Edmodo’nun kendilerine aktif katılım imkanı sunduğunu ve bu durumun sisteme katılım için kendilerinde içsel motivasyon oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Bu bulgular, çevrimiçi olarak yürütülen derslerde etkileşimin önemini ortaya koymakla birlikte, bu derslerin yüz yüze öğretimi destekleyecek şekilde yürütülmesinin öğrenme-öğretme süreçlerini daha verimli kılacağı da söylenebilir.

Keywords

eğitsel sosyal ağ, uzaktan eğitim, edmodo, nitel araştırma yöntemi