5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Okul Yöneticilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutumları: İzmir İli Buca İlçesi Örneği

Semiha Şahin

[email protected], DEU

Tijen Akada

[email protected], DEU

Bilgisayarların yaşamın her boyutunda yerini alması çerçevesinde öğrenme ve öğretme süreçlerinde de kullanılmaya başlanması e- öğrenme alternatifinin de doğmasına neden olmuştur. Tarih boyunca öğretim amaçlı mektupla, radyoyla, televizyonla ve videolarla gerçekleştirilen uzaktan eğitim yöntemleri arasında İnternet üzerinden gerçekleştirilen bir öğrenme ve öğretme biçimi de katılmış ve özellikle yurt dışında birçok eğitim kurumunun bu yöntemi benimsemesiyle yaygınlaşmıştır. E-öğrenme ortamları belirlenmiş bir müfredat çerçevesinde, çoklu ortamları işe koşarak öğretimi zenginleştirebilen, öğrencilerin kendi istediği yer, zaman ve hızda ilerlemesini sağlayabilen öğrenme ortamları özelliklerini taşıyabilir. Bu özellikleri dolayısıyla okullara devam edemeyenlerce geleneksel öğretime bir alternatif olarak veya geleneksel öğretimle birlikte yararlanılabilir. Geleneksel yöntemlerin kullanılmakta olduğu ilk ve orta öğretim kurumları da e-öğrenmeyi kullanabilecek olan örgütlerdir. Gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğu taşıyan kurumların yöneticileri olan okul yöneticileri de e-öğrenmenin uygulanması ve başarılı olmasında rol sahibidirler. Bir öğrenme merkezi olan okullarda da e-öğrenmenin yerinde ve etkili kullanılması önem taşımaktadır. Okulun ve öğrencileri başarı ve memnuniyetinde önemli bir rolü olan okul yöneticilerinin e-öğrenme istek ve becerileri incelenmeye değer konudur ve bu araştırma ile okul yöneticilerinin e- öğrenmeye yönelik tutumlarını saptanması amaçlanmıştır. Bu konuda yapılmış bir araştırmaya alanyazında rastlanmamış olması araştırmayı özgün kılmaktadır ve araştırmadan elde edilecek bulgulara göre araştırmacı ve uygulamacılara yönelik öneriler geliştirilecektir.  

Amaç

Araştırmanın amacı okul yöneticilerin e-öğrenmeye ilişkin tutumlarının genel bir çerçevesini çizmek ve okul yöneticilerin e-öğrenmeye ilişkin tutumlarının onların çeşitli özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmanın alt soruları aşağıda sıralanmaktadır;

 1. Okul yöneticilerin e-öğrenmeye ilişkin tutumları nelerdir?
 2. Okul yöneticilerin e-öğrenmeye ilişkin tutumları onların cinsiyetlerine, hizmet sürelerine, öğrenim düzeylerine, branşlarına ve görev yaptıkları okul kademesine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
 3. Okul yöneticilerin bireysel ve mesleki özellikleri e-öğrenmeye ilişkin tutumları ne düzeyde yordamaktadır?

  Yöntem

  Betimsel tarama yöntemiyle yürütülen bu çalışmada nicel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tarama modeli var olan durumu ortaya koymayı amaçlar. Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İzmir ilinin Buca ilçesindeki 81 ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 62 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Evreni yaklaşık 300 okul yöneticisi oluşturduğu araştırmada seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “E-Öğrenmeye Yönelik Tutum” ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veri analizlerinde frekans, yüzde (%), aritmetik ortalama (), standart sapma (ss), t-Testi, ANOVA, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis ve Cohen d testleri kullanılmaktadır.

  Bulgular

  Analiz sonuçları araştırmanın sorularına uygun olarak bulgularda verilecektir (araştırma devam etmektedir)

  Sonuçlar

  Araştırmanın sonuçları bulgulardan yola çıkarak yorumlanarak yazılacak ve öneriler geliştirilecektir.

Keywords

Anahtar Kelimeler: E-öğrenme, uzaktan eğitim, tutum, okul yöneticileri