5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Online Eğitim Yazılımları Hakkındaki Öğretmen Görüşleri

Esra Keleş

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Şenay Aydın

[email protected], Gümüşhane Üniversitesi

Seçkin Bulak

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fatih projesi ile öğretmenler ve öğrenciler ders esnasında bilgi ve iletişim teknolojilerine çok daha kolay erişme imkânı bulmuştur. Bu durum, öğretmenlerin teknolojiyi eğitim-öğretim sürecinde daha etkin bir şekilde kullanmalarına ortam hazırlamıştır. Buna paralel olarak Eba, Morpa Kampüs, Okulistik, Vitamin gibi çeşitli eğitim bilişim ağları; online eğitim yazılımlarını öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunmakta ve bu gibi yazılımların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Online eğitim yazılımları, öğrenci ve öğretmenlere derslerde destek vermek amacı ile hazırlanmış; MEB müfredatına uygun konu anlatımları, testler, videolar, belgeseller, ödev yaprakları, deneyler, kitaplar gibi binlerce içeriği barındıran; herkesin kendi şifresi ile girebildiği ve sistemde yaptıkları işlemlerin detaylı raporlanabildiği; öğretmen–öğrenci etkileşiminin bulunduğu ve sürekli yenilenen yazılımlardır. Sınıf içi etkinlikler esnasında ve sınıf dışında kullanılabilen bu platformlarda, kullanıcıların ne gibi özellikler aradığı ve hangi özelliklerine göre bu platformları tercih ettikleri online eğitim yazılımlarının iyileştirilip, geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı; ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitim-öğretim sürecinde kullandıkları online eğitim yazılımlarını, bu yazılımları seçerken önemsedikleri kriterleri ve yazılımlara dair olumlu ve olumsuz özellikleri öğretmenlerin bakış açısı ile belirlemektir. Araştırmanın örneklemini; 7 coğrafi bölgeden seçilmiş 7 ilde, çeşitli branşlarda görev yapan 88 ilkokul ve ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Bir tarama çalışması olan araştırmada, öğretmenlerin demografik özelliklerini ve online eğitim yazılımları hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmayı amaçlayan; seçenekli, açık uçlu ve likert tipi sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketten elde edilen nicel veriler frekans ve yüzde değerleriyle, nitel veriler ise içerik analizi ile incelenmiştir.

Araştırma bulgularına göre araştırmaya katılan öğretmenler, en çok Eba ve Morpha Kampüs yazılımlarını kullanmaktadır. Öğretmenler online eğitim yazılımı seçiminde; öğretim programındaki hedeflere uygunluğu, yazılımdaki bilgilerin güncelliği ve doğruluğu, yazılım arayüzünün kolay kullanılabilir olması, görsel ve işitsel açıdan çekici olması, eğlenceli olması, içeriğin aşamalı sunulması, etkinliklerin gerçekçi olması, dönüt ve pekiştirme sunması, günlük hayatla ilişkili olması, yazılımdaki bölümler arası geçişlerin akıcı olması gibi özellikleri göz önünde bulundurmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin yazılım seçiminde, bireysel deneyimlerinden yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Online eğitim yazılımlarının özellikle sınıf içi etkinlikler esnasında tercih edildiği görülmüştür.

Keywords

Online eğitim yazılımları, öğretmenler