5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Örnek Olay Tabanlı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Üstbilişsel Strateji Kullanım Desteğinin Problem Çözme Süreçlerindeki Etkisi

Sibel Barın Özkan

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Yasemin Demiraslan Çevik

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerine uygulanan örnek olay tabanlı çevrimiçi öğrenme ortamlarında üstbilişsel strateji kullanım desteğinin problem çözme süreçlerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesinde 3.sınıfta öğrenim görmekte olan 56 (35 kadın, 21 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler deney (n=32) ve kontrol (n=24) grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışmada öğrencilerin Özel Öğretim Yöntemleri 1 dersi kapsamında öğrenmiş oldukları konular dikkate alınarak toplamda 4 örnek olay geliştirilmiştir. Örnek olaylar, uygun öğretim yöntemi seçme, öğretim yöntemlerinin etkili uygulanışı, sınıf planlaması ve yönetimi ve öğretmenin rehberlik etmesi gereken durumlar gibi konulardan oluşmaktadır. Bu örnek olaylarda öğretmenlerin sınıf ortamında öğretim yöntemlerini seçme ve uygulama sürecinde yaşadıkları sorunlar öğrencilere problem durumu olarak verilmiştir. Deney grubu; örnek olayları üstbilişsel strateji soruları ve çözüm şablonu aracılığıyla çözerken kontrol grubu ise sadece çözüm şablonu kullanmıştır. Öğrencilerden örnek olayları çözme süreçlerinde Demiraslan Çevik, Haşlaman ve Çelik (2015) tarafından problem çözme bileşenleri temel alınarak geliştirilen çözüm şablonunu kullanmaları istenmiş ve şablonlar bir rubriğe göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde Mann–Whitney U ve Wilcoxon testi kullanılmıştır. Sonuçlara göre, problem çözme becerileri bileşenlerindeki değişim açısından deney ve kontrol grupları arasında yalnızca problem durumunu belirlemede deney grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Diğer bir deyişle, örnek olay tabanlı çevrimiçi öğrenme ortamlarında üstbilişsel strateji kullanım desteğini deneyimleyen öğrenciler problem durumunu belirlemede daha başarılı olmuşlardır.

Keywords

üstbilişsel stratejiler, problem çözme, çevrimiçi öğrenme, üniversite öğrencileri