5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Örnek Olay Tabanlı Çevrimiçi Öğrenme Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Sibel Barın Özkan

[email protected], Bülent Ecevit Üniversitesi

Yasemin Demiraslan Çevik

[email protected], Hacettepe Üniversitesi

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerine uygulanan örnek olay tabanlı çevrimiçi öğrenme sürecine ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesinde 3.sınıfta öğrenim görmekte olan 56 (35 kadın, 21 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel veriler üniversite öğrencilerinden görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Görüşme formunda örnek olay tabanlı çevrimiçi öğrenme sürecinin, öğrencilerin öğrenmelerine katkıları ve öğrencilerin çevrimiçi ortamla ilgili görüşlerine yönelik 6 soru yer almıştır. Görüşme öncesinde, öğrencilere görüşme ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlara göre, öğrencilerin çevrimiçi öğrenme sürecinin etkili ve öğrenmelerine katkı sağlayıcı olduğunu düşündükleri, çevrimiçi ortamı basit ve anlaşılır buldukları ortaya konulmuştur. Öte yandan süreçte kullanılan materyallerin (örnek olay, çözüm şablonu) içerik ve biçim açısından benzer oluşunun sıkıcı bulunduğu ve süreci zorlaştırdığı, bu nedenle yeni düzenlemelerin önerildiği belirlenmiştir. Örnek olay tabanlı çevrimiçi öğrenme süreci boyunca öğrencilerin benzer örnek olayları çözümlemeleri motivasyonlarını düşürmüş olabildiğinden dolayı sürece daha etkin katılmalarını sağlamak amacıyla örnek olaylar konu ve biçim açısından çeşitlendirilebilir.

Keywords

örnek olay, çevrimiçi öğrenme, üniversite öğrencileri