5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaöğretim Düzeyinde Bilgi-İşlemsel Düşünme Becerisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mustafa Sarıtepeci

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Bu çalışma kapsamında 21. yüzyıl becerileri arasında gösterilen ve herkes tarafından edinilmesi gereken bir beceri olduğu noktasında alanyazında kabulün söz konusu olduğu bilgi işlemsel düşünme becerisinin çeşitli değişkenler (cinsiyet, teknolojiye erişim ve günlük teknoloji kullanım süresi ve problem çözme becerisi düzeyi) açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 10. sınıf düzeyinde 126 öğrenci katılmış olup bu katılımcılardan 4’ü uç değer oluşturduğundan dolayı veri analizi sürecine dahil edilmemiştir. Son durumda 58’i erkek ve 64’ü kadın olmak üzere toplam 122 öğrenciden toplanan veri ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bu çalışmada var olan durumu betimlemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre öğrencilerin işbirliği alt boyutu dışındaki tüm alt boyutlarında ve bilgi işlemsel düşünme ölçeği genelinde kadın öğrencilerin ortalama puanları erkek öğrencilerin ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak kadın katılımcılar lehine oluşan bu farklılıklar sadece “algoritmik düşünme” ve “eleştirel düşünme” alt boyutlarında anlamlıdır. Ayrıca günlük teknoloji kullanımının bilgi-işlemsel düşünme beceri düzeyi üzerinde etkili olduğu ve günlük teknoloji kullanımına göre ölçek alt boyutlarından yaratıcılık, işbirliklilik ve problem çözme alt ölçekleri puanlarının anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın teknolojiye erişim düzeyine göre bilgi-işlemsel düşünme becerisi ölçeği geneli ve alt boyutlarında dağılımın benzer özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Ayrıca problem çözme becerisi ile bilgi-işlemsel düşünme becerisi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve problem çözme becerisinin bilgi-işlemsel düşünme becerisinin önemli bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

bilgi-işlemsel düşünme becerisi, problem çözme becerisi, cinsiyet, teknolojiye erişim, günlük teknoloji kullanım süresi