5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaöğretim “Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” Öğretim Programının Kültür Aktarımı Açısından Önemi ve Çoklu Öğrenme Ortamlarında Uygulama Süreçleri

İlyas Yazar

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Sevtap Yazar

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Kültür kavramı; “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” şeklinde tanımlanmaktadır. Kültür bir milleti diğer milletlerden ayıran ve bir milletin kendi milli benliği içinde varlığını sürdürmesini sağlayan kısaca millet olma vasfının en önemli ve dinamik unsurlarından biridir. Bu sebeple kültürel değerlerini ve dokusunu korumak isteyen her milletin kültürünü gelecek nesillere aktarması, kavratması ve benimsetmesi önemli bir olgu olarak görülmektedir. Kültür aktarımı da denilen bu olguya göre, her birey içinde doğduğu toplumun kültürel kurallarını öğrenerek yetişir. Bu öğrenme sayesinde hem içinde yaşadığı topluma uyum sağlar hem de kültürel unsurların korunmasını ve yaşatılmasını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarımında etkin rol oynar. Kültür aktarımı konusunda aile kadar toplumsal kurumlara da önemli görevler düşmektedir. Bu kurumların başında eğitim kurumları gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı da temel eğitim sürecinden başlayarak ortaöğretim düzeyine kadar uyguladığı çeşitli öğretim programlarıyla kültür aktarımı konusuna yer vermektedir. 2017 yılında yapılan öğretim programları revizyonu ile ortaöğretim kurumlarında okutulmak üzere “Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” öğretim programı hazırlanmıştır. Bu program kültür aktarımı açısından büyük bir öneme sahiptir. Bildirimizde “Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” dersi öğretim programı incelenerek kültür aktarımı konusunda sahip olduğu etkin rol ve sağlayacağı faydalar üzerinde durularak öğretim programının kazanımlarını gerçekleştirmede bilişim teknolojileri destekli çoklu öğrenme ortamından yararlanma yolları ve uygulama biçimleri üzerinde önerilerde bulunulacaktır.

Keywords

Kültür, Kültür Aktarımı, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim Programı, Öğretim Teknolojileri