5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Düzeyinde Yazılım Geliştirme Öğretiminde Farklı Yazılımların Karşılaştırılması

Hayati Çavuş

[email protected], Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Çetin Güler

[email protected], Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Bu çalışmada ortaokul düzeyinde, kamuoyunda kodlama olarak bilinen yazılım geliştirme sürecinde kullanılabilecek farklı yazılımların öğrenci görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yazılım geliştirme yetisine sahip bireylerin yetiştirilmesi konusuna dünyanın değişik/gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de, özellikle son yıllarda ayrı bir önem verilmiştir. Bu konuda yeni bir eğitim programı geliştirilmesi ve yazılım geliştirme sürecinin yeni programda yer alması yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Bu nedenle özellikle küçük sayılabilecek yaş gruplarında, yazılım geliştirme eğitimine yönelik, özellikle kullanılabilecek yazılım geliştirme ortamlarına yönelik çalışmalara gereksinim duyulduğu söylenebilir. Çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu Van ili merkez İpekyolu ilçesine bağlı bir ortaokulun altıncı sınıflarında okuyan 26 (10 Kadın, 16 Erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılara öncelikle bir öntest uygulanmış daha sonra sırasıyla Alice, Scratch ve Kodu ortamlarında yazılım geliştirmeye yönelik bir öğretim süreci uygulanmıştır. Her bir yazılım geliştirme ortamı için ortalama iki haftalık bir süre ayrılmış ve bu süre sonunda da katılımcılara sontest uygulanmıştır. Süreçler sonunda ayrıca katılımcılara kullandıkları yazılım geliştirme ortamlarına ve genel olarak yazılım geliştirmeye yönelik görüşlerini belirtmeleri için, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket soruları yöneltilmiştir. Araştırma bulgularına göre Alice ve Kodu yazılım geliştirme ortamları için öntest-sontest başarı puanları ortalamalarına göre anlamlı bir artış görülmüşken Scratch ortamı için anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bununla beraber katılımcıların yazılım geliştirme ve yazılım geliştirme sürecinde kullanılan ortamlara yönelik görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu belirlenmiştir.

Keywords

yazılım geliştirme, kodlama, ortaokul, görüş